HỎI – ĐÁP DÀNH CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ THÁNG 10 – SỐ 3
Cập nhật : 16:39 - 22/11/2022


Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về Giám đốc, Tổng giám đốccông ty tạicông ty cổ phần?

Trả lời:

Căn cứ Điều 162 LuậtDoanh nghiệp 2020, Giám đốc, Tổng giám đốc công tytại công ty cổ phần được quy định như sau:

Hộiđồng quản trị bổ nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người kháclàm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Giámđốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày củacông ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hộiđồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.Nhiệmkỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lạivới số nhiệm kỳ không hạn chế.

Giámđốc hoặc Tổng giám đốc có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- Quyếtđịnh các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty màkhông thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

- Tổchức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

- Tổchức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

- Kiếnnghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty;

- Bổnhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chứcdanh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

- Quyếtđịnh tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong công ty, kể cảngười quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

- Tuyểndụng lao động;

- Kiếnnghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

- Quyềnvà nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết,quyết định của Hội đồng quản trị.

Giámđốc hoặc Tổng giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của côngty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký vớicông ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Trường hợp điều hànhtrái với quy định tại khoản này mà gây thiệt hại cho công ty thì Giám đốc hoặcTổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệthại cho công ty.

Đốivới công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tạikhoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp 2020 thì Giám đốc hoặc Tổnggiám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

- Khôngthuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;

- Khôngđược là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soátviên của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn nhà nước, người đạidiện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ;

- Cótrình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty.

 

Câu hỏi: Phápluật quy định như thế nào về tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác củathành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng Giám đốc tại công ty cổ phần?

Trả lời:

Căn cứ Điều 163 LuậtDoanh nghiệp 2020, tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hộiđồng quản trị, Giám đốc, Tổng Giám đốc tại công ty cổ phần được quy định nhưsau:

Công ty có quyềntrả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị, trả lương, thưởng choGiám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác theo kết quả và hiệu quả kinhdoanh.

Trường hợp Điều lệcông ty không có quy định khác thì tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích kháccủa thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được trả theo quyđịnh sau đây:

- Thành viên Hội đồngquản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tínhtheo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trịvà mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thànhviên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trịdo Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên;

- Thành viên Hội đồngquản trị được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí hợp lý khác khi thựchiện nhiệm vụ được giao;

- Giám đốc hoặc Tổnggiám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Giám đốc hoặc Tổnggiám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.

Thù lao của từngthành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và ngườiquản lý khác được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định củapháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trongbáo cáo tài chính hằng năm của công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tạicuộc họp thường niên.

 

Câuhỏi: Phápluật quy định như thế nào về quyền khởi kiện đối với thành viên Hội đồng quảntrị, Giám đốc, Tổng giám đốc tại công ty cổ phần?

Trả lời:

Căn cứ Điều 166 LuậtDoanh nghiệp 2020, quyền khởi kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc,Tổng giám đốc tại công ty cổ phần được quy định như sau:

Cổ đông, nhóm cổđông sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần phổ thông có quyền tự mình hoặc nhândanh công ty khởi kiện trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm liên đới đối với cácthành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc để yêu cầu hoàn trả lợiích hoặc bồi thường thiệt hại cho công ty hoặc người khác trong trường hợp sauđây:

- Vi phạm tráchnhiệm của người quản lý công ty theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp2020;

- Không thực hiện,thực hiện không đầy đủ, thực hiện không kịp thời hoặc thực hiện trái với quy địnhcủa pháp luật hoặc Điều lệ công ty, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trịđối với quyền và nghĩa vụ được giao;

- Lạm dụng địa vị,chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác củacông ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

- Trường hợp kháctheo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Trình tự, thủ tụckhởi kiện thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. Chi phí khởikiện trong trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông khởi kiện nhân danh công ty đượctính vào chi phí của công ty, trừ trường hợp bị bác yêu cầu khởi kiện.

Cổ đông, nhóm cổđông theo quy định tại Điều này có quyền xem xét, tra cứu, trích lục thông tincần thiết theo quyết định của Tòa án, Trọng tài trước hoặc trong quá trình khởikiện.

 

Tham khảo:

Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc hộikhóa XIV thông qua ngày 17/06/2020

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK