HỎI – ĐÁP DÀNH CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ THÁNG 10 – SỐ 2
Cập nhật : 16:38 - 22/11/2022


Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về quyền được cung cấp thông tin của thành viênHội đồng quản trị tại công ty cổ phần?

Trả lời:

Căn cứ Điều 159 LuậtDoanh nghiệp 2020, quyền được cung cấp thông tin của thành viênHội đồng quản trị tại công ty cổ phần được quy định nhưsau:

Thànhviên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Giám đốc, Phó giám đốc hoặc Tổng giámđốc, Phó Tổng giám đốc, người quản lý khác trong công ty cung cấp thông tin,tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của đơn vịtrong công ty.

Ngườiquản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tàiliệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầuvà cung cấp thông tin do Điều lệ công ty quy định.

 

Câu hỏi: Phápluật quy định như thế nào về miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thànhviên Hội đồng quản trị tại công ty cổ phần?

Trả lời:

Căn cứ Điều 160 LuậtDoanh nghiệp 2020, việc miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hộiđồng quản trị tại công ty cổ phần được quy định như sau:

Đại hội đồng cổđông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

- Không có đủ tiêuchuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 của Luật Doanh nghiệp 2020;

- Có đơn từ chứcvà được chấp thuận;

- Trường hợp khácquy định tại Điều lệ công ty.

Đại hội đồng cổđông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

- Không tham giacác hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bấtkhả kháng;

- Trường hợp khácquy định tại Điều lệ công ty.

Khi xét thấy cầnthiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị;miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tạikhoản 1 và khoản 2 Điều 160 Doanh nghiệp 2020.

Hội đồng quản trịphải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quảntrị trong trường hợp sau đây:

- Số thành viên Hộiđồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty.Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trongthời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;

- Số lượng thànhviên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tạiđiểm b khoản 1 Điều 137 của Luật Doanh nghiệp 2020;

- Trừ trường hợpquy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mớithay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họpgần nhất.

 

Câu hỏi: Phápluật quy định như thế nào về Ủy ban kiểm toán tại công ty cổ phần?

Trả lời:

Căn cứ Điều 161 LuậtDoanh nghiệp 2020, Ủy ban kiểm toán tại công ty cổ phần được quy định như sau:

Ủy ban kiểm toánlà cơ quan chuyên môn thuộc Hội đồng quản trị. Ủy ban kiểm toán có từ 02 thànhviên trở lên. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên độc lập Hội đồng quảntrị. Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán phải là thành viên Hội đồng quản trịkhông điều hành.

Ủy ban kiểm toánthông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặchình thức khác do Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán quy định.Mỗi thành viên Ủy ban kiểm toán có một phiếu biểu quyết. Trừ trường hợp Điều lệcông ty hoặc quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán có quy định tỷ lệ khác cao hơn,quyết định của Ủy ban kiểm toán được thông qua nếu được đa số thành viên dự họptán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc vềphía có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.

Ủy ban kiểm toáncó quyền và nghĩa vụ sau đây:

- Giám sát tínhtrung thực của báo cáo tài chính của công ty và công bố chính thức liên quan đếnkết quả tài chính của công ty;

- Rà soát hệ thốngkiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro;

- Rà soát giao dịchvới người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đạihội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt củaHội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông;

- Giám sát bộ phậnkiểm toán nội bộ của công ty;

- Kiến nghị côngty kiểm toán độc lập, mức thù lao và điều khoản liên quan trong hợp đồng vớicông ty kiểm toán để Hội đồng quản trị thông qua trước khi trình lên Đại hội đồngcổ đông thường niên phê duyệt;

- Theo dõi và đánhgiá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểmtoán, đặc biệt trong trường hợp công ty có sử dụng các dịch vụ phi kiểm toán củabên kiểm toán;

Giám sát nhằm bảođảm công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quyđịnh nội bộ khác của công ty.

 

Tham khảo:

Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc hộikhóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;

Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầutư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, LuậtĐiện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành ándân sự 2022 có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2022

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK