HỎI – ĐÁP DÀNH CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ THÁNG 7 – SỐ 1
Cập nhật : 15:24 - 25/10/2022


Câu hỏi: Pháp luật quy định như thếnào về chào bán trái phiếu riêng lẻ tại công ty cổ phần?

Trả lời:

Căn cứ Điều 128 LuậtDoanh nghiệp 2020, chào bán trái phiếu riêng lẻ tại công ty cổ phần được quy địnhnhư sau:

Công ty cổ phầnkhông phải là công ty đại chúng chào bán trái phiếu riêng lẻ theo quy định củaLuật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Chào bán trái phiếu riênglẻ của công ty đại chúng, các tổ chức khác và chào bán trái phiếu ra công chúngthực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Chào bán trái phiếuriêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng là chào bán khôngthông qua phương tiện thông tin đại chúng cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhàđầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và đáp ứng điều kiện về đối tượng mua trái phiếuriêng lẻ như sau:

- Nhà đầu tư chiếnlược đối với trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và trái phiếu kèm theo chứng quyềnriêng lẻ;

- Nhà đầu tư chứngkhoán chuyên nghiệp đối với trái phiểu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm theochứng quyền riêng lẻ và loại trái phiếu riêng lẻ khác.

Công ty cổ phầnkhông phải là công ty đại chúng chào bán trái phiếu riêng lẻ phải đáp ứng cácđiều kiện sau đây:

- Công ty đã thanhtoán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã chào bán và đã đến hạn thanh toán hoặcthanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt chào bántrái phiếu (nếu có), trừ trường hợp chào bán trái phiếu cho các chủ nợ là tổ chứctài chính được lựa chọn;

- Có báo cáo tài chínhcủa năm trước liền kề năm phát hành được kiểm toán;

- Bảo đảm điều kiệnvề tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy địnhpháp luật;

- Điều kiện kháctheo quy định của pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, Chàobán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước đượchướng dẫn bởi Chương I, Chương II Nghị định 153/2020/NĐ-CP định quy định vềchào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nướcvà chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế do Chính phủ ban hànhcó hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

 

Câu hỏi: Pháp luật quy định như thếnào về trình tự, thủ tục chào bán và chuyển nhượng trái phiếu riêng lẻ tại côngty cổ phần?

Trả lời:

Căn cứ Điều 129 LuậtDoanh nghiệp 2020, trình tự, thủ tục chào bán và chuyển nhượng trái phiếu riênglẻ tại công ty cổ phần được quy định như sau:

Công ty quyết địnhphương án chào bán trái phiếu riêng lẻ theo quy định của Luật này.

Công ty công bốthông tin trước mỗi đợt chào bán cho nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu và thôngbáo đợt chào bán cho sở giao dịch chứng khoán ít nhất 01 ngày làm việc trướcngày dự kiến tổ chức đợt chào bán trái phiếu.

Công ty công bốthông tin về kết quả của đợt chào bán cho các nhà đầu tư đã mua trái phiếu và thôngbáo kết quả đợt chào bán đến sở giao dịch chứng khoán trong thời hạn 10 ngày kểtừ ngày kết thúc đợt chào bán trái phiếu.

Trái phiếu pháthành riêng lẻ được chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện về đốitượng mua trái phiếu riêng lẻ quy định tại khoản 2 Điều 128 của Luật Doanh nghiệp2020, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lựcpháp luật, phán quyết của Trọng tài có hiệu lực hoặc thừa kế theo quy định phápluật.

Căn cứ quy định củaLuật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán, Chính phủ quy định chi tiết về loạitrái phiếu, hồ sơ, trình tự, thủ tục phát hành và giao dịch trái phiếu riêng lẻ;công bố thông tin; phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế. Chính phủ đã banhành Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanhnghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệpra thị trường quốc tế có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

 

Câu hỏi: Pháp luật quy định như thếnào về quyết định chào bán trái phiếu riêng lẻ tại công ty cổ phần?

Trả lời:

Căn cứ Điều 130 LuậtDoanh nghiệp 2020, quyết định chào bán trái phiếu riêng lẻ tại công ty cổ phầnđược quy định như sau:

Công ty quyết địnhchào bán trái phiếu riêng lẻ theo quy định sau đây:

- Đại hội đồng cổđông quyết định về loại, tổng giá trị trái phiếu và thời điểm chào bán đối vớitrái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm theo chứng quyền. Việc biểu quyết thôngqua nghị quyết về chào bán trái phiếu riêng lẻ của công ty được thực hiện theoquy định tại Điều 148 của Luật Doanh nghiệp 2020;

- Trường hợp Điềulệ công ty không quy định khác và trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều130 Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị có quyền quyết định loại trái phiếu,tổng giá trị trái phiếu và thời điểm chào bán, nhưng phải báo cáo Đại hội đồngcổ đông tại cuộc họp gần nhất. Báo cáo phải kèm theo tài liệu và hồ sơ về chàobán trái phiếu.

Công ty thực hiệnđăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việcchuyển đổi trái phiếu thành cổ phần.

 

Câu hỏi: Pháp luật quy định như thếnào về mua cổ phần, trái phiểu tại công ty cổ phần?

Trả lời:

Căn cứ Điều 131 LuậtDoanh nghiệp 2020, mua cổ phần, trái phiểu tại công ty cổ phần được quy địnhnhư sau: Cổ phần, trái phiếu của công ty cổ phần có thể được mua bằng Đồng ViệtNam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ,công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty và phảiđược thanh toán đủ một lần.

 

Tham khảo:

Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc hộikhóa XIV thông qua ngày 17/06/2020

Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định vềchào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nướcvà chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế có hiệu lực từ ngày01/01/2021.

 

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK