Hỏi đáp dành cho đại biểu dân cử tháng 3 - Số 2
Cập nhật : 14:12 - 31/08/2022

HỎI – ĐÁP DÀNH CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ THÁNG 3 –SỐ 2

 

Câu hỏi: Pháp luậtquy định như thế nào về tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng thành viên doanh nghiệpnhà nước?

Trả lời:

Theo Điều 93 Luật Doanh nghiệp 2020, thành viên Hội đồng thành viên doanh nghiệp nhà nước có tiêu chuẩn và điềukiện như sau:

1. Không thuộc cácđối tượng sau:

- Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sửdụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơquan, đơn vị mình;

- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chứcvà Luật Viên chức;

- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân,viên chức quốc phòng trong cáccơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyênnghiệp, công nhân công an trong cáccơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diệntheo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quảnlý tại doanh nghiệp nhà nước;

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệpnhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật này, trừ người đượccử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanhnghiệp khác;

- Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vidân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhậnthức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam,đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơsở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảmnhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp kháctheo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăngký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộpPhiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;

- Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấmhoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề hoạt động củadoanh nghiệp.

3. Không phải là người có quan hệ gia đình của người đứngđầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu; thành viên Hộiđồng thành viên; Giám đốc, Phó giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốcvà Kế toán trưởng của công ty;Kiểm soát viên công ty.

4. Không phải là người quản lý doanh nghiệp thành viên.

5. Trừ Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên khác củaHội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc, Tổng giám đốc công ty đó hoặc công tykhác không phải là doanh nghiệp thành viên theo quyết định của cơ quan đại diệnchủ sở hữu.

6. Chưa từng bị cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên,thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Giám đốc, Phó giám đốchoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc của doanh nghiệp nhà nước.

7. Tiêu chuẩn và điều kiện khác quy định tại Điều lệ côngty.

 

Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về việc miễn nhiệm, cách chức thành viên Hội đồngthành viên doanh nghiệp nhà nước?

Trả lời:

Căn cứĐiều 94 Luật Doanh nghiệp 2020, việc miễn nhiệm, cách chức thànhviên Hội đồng thành viên doanhnghiệp nhà nước được quy định như sau:

- Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồngthành viên bị miễn nhiệm trong trường hợp sau đây:

+ Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 93 của Luật Doanh nghiệp 2020;

+ Có đơn xin từ chức và được cơ quan đại diệnchủ sở hữu chấp thuận bằng văn bản;

+ Có quyết định điều chuyển, bố trí công việckhác hoặc nghỉ hưu;

+ Không đủ năng lực, trình độ đảm nhận côngviệc được giao;

+ Không đủ sức khỏe hoặc không còn uy tín đểgiữ chức vụ thành viên Hội đồng thành viên.

- Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồngthành viên bị cách chức trong trường hợp sauđây:

+ Công ty không hoàn thành các mục tiêu, chỉtiêu kế hoạch hằng năm, không bảo toàn và phát triển vốn đầu tư theo yêu cầucủa cơ quan đại diện chủ sở hữu mà không giải trình được nguyên nhân khách quanhoặc giải trình nguyên nhân nhưng không được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấpthuận;

+ Bị Tòa án kết án và bản án, quyết định củaTòa án đã có hiệu lực pháp luật;

+ Không trung thực trong thực thi quyền, nghĩa vụ hoặc lạmdụng địa vị, chức vụ, sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợiích của tổ chức, cá nhân khác; báo cáo không trung thực tình hình tài chính vàkết quả sản xuất, kinh doanh của công ty.

- Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có quyếtđịnh miễn nhiệm hoặc cách chức Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng thànhviên, cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, quyết định tuyển chọn, bổ nhiệmngười khác thay thế.

 

Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về Chủ tịch Hội đồng thànhviên doanh nghiệp nhà nước?

Trảlời:

Căn cứĐiều 95 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

- Chủ tịch Hội đồng thành viên do cơ quan đạidiện chủ sở hữu bổ nhiệm theo quy định của pháp luật. Chủ tịch Hội đồng thànhviên không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty và doanh nghiệpkhác.

- Chủ tịch Hội đồng thành viên có quyền vànghĩa vụ sau đây:

+ Xây dựng kế hoạch hoạt động hằng quý và hằngnăm của Hội đồng thành viên;

+ Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệucuộc họp Hội đồng thành viên hoặc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng thànhviên;

+ Triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họpHội đồng thành viên hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng thànhviên;

+ Tổ chức thực hiện quyết địnhcủa cơ quan đại diện chủ sở hữu và nghị quyết Hội đồng thành viên;

+ Tổ chức giám sát, trực tiếp giám sát và đánhgiá kết quả thực hiện mục tiêu chiến lược, kết quả hoạt động của công ty, kếtquả quản lý, điều hành của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty;

+ Tổ chức công bố, công khai thông tin về côngty theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời,chính xác, trung thực và tính hệ thống của thông tin được công bố.

- Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể bị miễnnhiệm, cách chức nếu không thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định trên và nếu thuộc các trường hợp của Điều 94 Luật Doanh nghiệp2020.

 

Tham khảo:

Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc hội khóa XIVthông qua ngày 17/06/2020

 

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK