Hỏi đáp dành cho đại biểu dân cử tháng 3 - Số 1
Cập nhật : 14:10 - 31/08/2022

HỎI – ĐÁP DÀNH CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ THÁNG 3 –SỐ 1

 

Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về doanh nghiệp nhànước?

Trảlời:

Căn cứĐiều 88 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp nhà nước được quy định nhưsau:

1.Doanh nghiệp nhà nước được tổ chức quản lý dưới hình thức công ty trách nhiệmhữu hạn, công ty cổ phần, bao gồm:

- Doanh nghiệp do Nhànước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

- Doanh nghiệp do Nhà nướcnắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trừdoanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100%vốn điều lệ.

2. Doanh nghiệp do Nhà nướcnắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định bao gồm:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viêndo Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhànước, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ -công ty con;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viênlà công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

3. Doanh nghiệp do Nhà nướcnắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quyđịnh bao gồm:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viêntrở lên, công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổphần có quyền biểu quyết là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, công ty mẹ củatổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viêntrở lên, công ty cổ phần là công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốnđiều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

 

Câu hỏi: Pháp luậtquy định như thế nào về  việc áp dụng quy định đối với doanh nghiệp nhà nước?

Trả lời:

Căn cứĐiều 89 Luật Doanh nghiệp 2020, việc áp dụng quy định đối với doanh nghiệp nhà nướcđược quy định như sau:

- Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốnđiều lệ được tổ chức quản lý dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn mộtthành viên theo quy định tại Chương IV Luật Doanh nghiệp 2020 và các quy định khác có liên quan của Luậtnày; trường hợp có sự khác nhau giữa các quy định của Luật thì áp dụng quy địnhtại Chương IV Luật Doanh nghiệp2020.

- Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50%vốn điều lệ được tổ chức quản lý dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn haithành viên trở lên theo các quy định tại Mục 1 Chương III Luật Doanh nghiệp 2020  hoặc công ty cổ phần theo các quy định tạiChương V của Luật Doanh nghiệp 2020.

 

Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về cơ cấu tổ chức quản lý của doanh nghiệp nhà nước?

Trảlời:

Căn cứĐiều 90 Luật Doanh nghiệp 2020, cơ cấu tổ chức quản lýcủa doanh nghiệp nhà nước được quy định như sau:

Cơ quanđại diện chủ sở hữu quyết định tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước dưới hìnhthức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo một trong hai mô hình sau đây:

1. Chủ tịch công ty, Giámđốc hoặc Tổng giám đốc, Ban kiểm soát;

2. Hội đồng thành viên,Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Ban kiểm soát.

 

Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về hội đồng thành viên của doanh nghiệp nhà nước?

Trảlời:

Căn cứ Điều 91Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng thành viêncủa doanhnghiệp nhà nước được quy định như sau:

- Hội đồng thành viên nhân danh công ty thựchiện quyền và nghĩa vụ của công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và quy định khác của phápluật có liên quan.

- Hội đồng thành viên bao gồm Chủ tịch và cácthành viên khác, số lượng không quá 07 người. Thành viên Hội đồng thành viên docơ quan đại diện chủ sở hữu bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷluật.

- Nhiệm kỳ của Chủ tịch và thành viên khác củaHội đồng thành viên không quá 05 năm. Thành viên Hội đồng thành viên có thểđược bổ nhiệm lại. Một cá nhân được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng thành viênkhông quá 02 nhiệm kỳ tại một công ty, trừ trường hợp đã có trên 15 năm làmviệc liên tục tại công ty đó trước khi được bổ nhiệm lần đầu.

 

Câu hỏi: Hội đồng thành viên của doanh nghiệpnhà nước cóquyền và nghĩa vụ như thế nào?

Trảlời:

Căn cứ Điều 92Luật Doanh nghiệp 2020, quyền và nghĩa vụ củaHội đồng thành viên doanh nghiệp nhà nước được quy định như sau:

- Hội đồng thành viên nhân danh công ty thực hiện quyền,nghĩa vụ của chủ sở hữu, cổ đông, thành viên đối với công ty do công ty làm chủsở hữu hoặc sở hữu cổ phần, phần vốn góp.

- Hội đồng thành viên có quyền và nghĩa vụ sau đây:

+ Quyết định các nội dung theo quy định tại Luật Quản lý,sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;

+ Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh,văn phòng đại diện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc;

+ Quyết định kế hoạch sản xuất, kinh doanh hằng năm, chủtrương phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ của công ty;

+ Tổ chức hoạt động kiểm toán nội bộ và quyết định thànhlập đơn vị kiểm toán nội bộ của công ty;

+ Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ côngty, Luật Doanh nghiệp 2020 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

 

Câu hỏi: Thành viên Hội đồng thành viên củadoanh nghiệp nhà nước cóquyền và nghĩa vụ như thế nào?

Trả lời:

Căn cứĐiều 96 Luật Doanh nghiệp 2020, thành viên Hội đồng thànhviên doanh nghiệp nhà nướccó quyền và nghĩa vụ như sau:

- Tham dự cuộc họp Hội đồng thành viên, thảo luận, kiếnnghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩmquyền của Hội đồng thành viên.

- Kiểm tra, xem xét, tra cứu, sao chép, trích lục sổ ghichép và theo dõi hợp đồng, giao dịch, sổ kế toán, báo cáo tài chính, sổ biênbản họp Hội đồng thành viên, các giấy tờ và tài liệu khác của công ty.

- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ côngty, Luật Doanh nghiệp 2020 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

 

Tham khảo:

Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc hội khóa XIVthông qua ngày 17/06/2020

 

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK