HỎI – ĐÁP DÀNH CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ THÁNG 10 – SỐ 1
Cập nhật : 16:59 - 28/12/2021


Câu hỏi: Pháp luật quy định nhưthế nào về nội dung của giấyđề nghị đăng ký doanh nghiệp?

Trảlời:

Theo Điều 23 Luật Doanh nghiệp 2020, giấyđề nghị đăng ký doanh nghiệp bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- Têndoanh nghiệp;

- Địachỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, số điện thoại; số fax, thư điện tử (nếu có);

-Ngành, nghề kinh doanh;

- Vốnđiều lệ; vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân;

- Cácloại cổ phần, mệnh giá mỗi loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào báncủa từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;

- Thôngtin đăng ký thuế;

- Sốlượng lao động dự kiến;

- Họ,tên, chữ ký, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, thông tin giấy tờ pháp lý của cá nhânđối với chủ doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh của công ty hợp danh;

- Họ,tên, chữ ký, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, thông tin giấy tờ pháp lý của cá nhânđối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công tycổ phần.

 

Câu hỏi: Phápluật quy định như thế nào về Điềulệ công ty?

Trả lời:

Theo Điều 24 Luật Doanh nghiệp2020, điều lệ công ty được quy định như sau:

- Điều lệ công ty bao gồmĐiều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động.

- Điều lệ công ty bao gồmcác nội dung chủ yếu sau đây:

+Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đạidiện (nếu có);

+Ngành, nghề kinh doanh;

+Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đốivới công ty cổ phần;

+Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của thành viên hợp danh đối với công tyhợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Phần vốn góp và giá trị vốn gópcủa mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh. Sốcổ phần, loại cổ phần, mệnh giá từng loại cổ phần của cổ đông sáng lập đối vớicông ty cổ phần;

+Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công tyhợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;

+ Cơcấu tổ chức quản lý;

+ Sốlượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luậtcủa doanh nghiệp; phân chia quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luậttrong trường hợp công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật;

+Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nộibộ;

+Căn cứ và phương pháp xác định tiền lương, thù lao, thưởng của người quản lý vàKiểm soát viên;

+Trường hợp thành viên, cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn gópđối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;

+Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;

+Trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;

+Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

-Điều lệ công ty khi đăng ký doanhnghiệp phải bao gồm họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

+ Thànhviên hợp danh đối với công ty hợp danh;

+Chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữucông ty là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

+Thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theoủy quyền của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn haithành viên trở lên;

+ Cổđông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diệntheo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức đối với công ty cổ phần.

-Điều lệ công ty được sửa đổi, bổ sung phải bao gồm họ, tên và chữ ký của nhữngngười sau đây:

+Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh;

+Chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu hoặc người đại diệntheo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

+Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thànhviên trở lên và công ty cổ phần.

 

Câu hỏi: Theo quy định pháp luật,danh sách thành viên côngty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đônglà nhà đầu tư nước ngoài đối với côngty cổ phần gồmnhững nội dung gì?

Trả lời:

Theo Điều 25 Luật Doanh nghiệp 2020, danh sáchthành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, danh sách cổ đôngsáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần phải baogồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- Họ, tên, chữ ký, quốctịch, địa chỉ liên lạc của thành viên là cá nhân đối với công ty trách nhiệmhữu hạn và công ty hợp danh; của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nướcngoài là cá nhân đối với công ty cổ phần;

- Tên, mã số doanh nghiệp vàđịa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữuhạn và công ty hợp danh; của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nướcngoài là tổ chức đối với công ty cổ phần;

- Họ, tên, chữ ký, quốc tịch,địa chỉ liên lạc của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủyquyền của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổđông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức đối với công ty cổphần;

- Phần vốn góp, giá trị vốngóp, tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, loại tài sản, số lượng tài sản, giá trị củatừng loại tài sản góp vốn, thời hạn góp vốn của từng thành viên đối với công tytrách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; số lượng cổ phần, loại cổ phần, tỷ lệ sởhữu cổ phần, loại tài sản, số lượng tài sản, giá trị của từng loại tài sản gópvốn, thời hạn góp vốn của từng cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nướcngoài đối với công ty cổ phần.

 

Tham khảo:

Luật Doanhnghiệp 2020 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020

 

 

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK