HỎI – ĐÁP DÀNH CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ THÁNG 9 – SỐ 2
Cập nhật : 16:49 - 28/12/2021


Câu hỏi: Pháp luậtquy định như thế nào về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp?

Trả lời:

Theo Điều12 Luật Doanh nghiệp 2020, người đại diện theo pháp luậtcủa doanh nghiệp được quy định như sau:

- Người đại diện theo phápluật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyềnvà nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanhnghiệp với tư cách người yêucầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụliên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định củapháp luật.

- Công ty trách nhiệm hữuhạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụcủa người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nếu công ty có nhiều hơnmột người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền,nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. Trường hợp việc phân chiaquyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõtrong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều làđại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người đại diệntheo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra chodoanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của phápluật có liên quan.

- Doanh nghiệp phải bảo đảmluôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi chỉcòn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khixuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tạiViệt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trườnghợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thựchiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

- Trường hợp hết thời hạnủy quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này mà người đại diện theo pháp luậtcủa doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì thực hiệntheo quy định sau đây:

+ Người được ủy quyền tiếptục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanhnghiệp tư nhân cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trởlại làm việc tại doanh nghiệp;

+ Người được ủy quyền tiếptục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của côngty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh cho đến khi người đạidiện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khichủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị quyết định cử ngườikhác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

- Trừtrường hợp quy định tại khoản 6 Điều này, đối với doanh nghiệp chỉ còn một người đại diệntheo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyềncho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo phápluật của doanh nghiệp hoặc chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hìnhsự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lýhành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, bị hạn chếhoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi,bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thìchủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật củacông ty.

- Đối với công ty tráchnhiệm hữu hạn có hai thành viên, nếu có thành viên là cá nhân làm người đạidiện theo pháp luật của công ty chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệmhình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xửlý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏinơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhậnthức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làmcông việc nhất định thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theopháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên vềngười đại diện theo pháp luật của công ty.

- Tòa án, cơ quan có thẩmquyền tiến hành tố tụng khác có quyền chỉ định người đại diện theo pháp luậttham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.

 

Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm của người đạidiện theo pháp luật của doanh nghiệp?

Trảlời:

Theo Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2020, tráchnhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được quy định nhưsau:

- Người đại diện theo phápluật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:

+ Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trungthực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

+ Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụngđịa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản kháccủa doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

+ Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệpvề doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần,phần vốn góp theo quy định của Luật này.

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịutrách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệmquy định tại khoản 1 Điều 13 Luật Doanhnghiệp 2020.

 

Câuhỏi: Pháp luật quy định như thế nào về người đại diện theo ủy quyềncủa chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức?

Trảlời:

Theo Điều 14 Luật Doanh nghiệp 2020, ngườiđại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức được quy định nhưsau:

- Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đôngcông ty là tổ chức phải là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản nhân danh chủ sởhữu, thành viên, cổ đông đó thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

- Trường hợp Điều lệ côngty không có quy định khác thì việc cử người đại diện theo ủy quyền thực hiệntheo quy định sau đây:

+ Tổ chức là thành viêncông ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có sở hữu ít nhất 35% vốnđiều lệ có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện theo ủy quyền;

+ Tổ chức là cổ đông côngty cổ phần có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tốiđa 03 người đại diện theo ủy quyền.

- Trường hợp chủ sở hữu,thành viên, cổ đông công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyềnthì phải xác định cụ thể phần vốn góp, số cổ phần cho mỗi người đại diện theoủy quyền. Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty không xác địnhphần vốn góp, số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thìphần vốn góp, số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủyquyền.

- Văn bản cử người đại diệntheo ủy quyền phải được thông báo cho công ty và chỉ có hiệu lực đối với côngty kể từ ngày công ty nhận được văn bản. Văn bản cử người đại diện theo ủyquyền phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, địachỉ trụ sở chính của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông;

+ Số lượng người đại diệntheo ủy quyền và tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp tương ứng của mỗi người đại diện theo ủy quyền;

+ Họ, tên, địa chỉ liên lạc,quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân từng người đại diện theo ủy quyền;

+ Thời hạn ủy quyền tươngứng của từng người đại diện theo ủy quyền; trong đó ghi rõ ngày bắt đầu đượcđại diện;

+ Họ, tên, chữ ký của ngườiđại diện theo pháp luật của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông và của người đạidiện theo ủy quyền.

- Người đại diện theo ủyquyền phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

+ Không thuộc đối tượng quyđịnh tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanhnghiệp 2020;

+ Thành viên, cổ đông làdoanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp 2020không được cử người có quan hệ gia đình của người quản lý công ty và của ngườicó thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty làm người đại diện tại công tykhác;

+ Tiêu chuẩn và điều kiệnkhác do Điều lệ công ty quy định.

 

Câu hỏi: Trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền củachủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty  tổchức đượcpháp luật quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo Điều 15 Luật Doanh nghiệp 2020, trách nhiệm của ngườiđại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổđông công ty  tổ chức được quy định như sau:

- Người đại diện theo ủyquyền nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty thực hiện quyền vànghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông tại Hội đồng thành viên, Đại hộiđồng cổ đông theo quy định của Luật này. Mọi hạn chế của chủ sở hữu, thànhviên, cổ đông đối với người đạidiện theo ủy quyền trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên,cổ đông công ty tương ứng tại Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông đềukhông có hiệu lực đối với bên thứ ba.

- Người đại diện theo ủyquyền có trách nhiệm tham dự đầy đủ cuộc họp Hội đồng thành viên, Đại hội đồngcổ đông; thực hiện quyền và nghĩa vụ được ủy quyền một cách trung thực, cẩntrọng, tốt nhất, bảo vệ lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông cửđại diện.

- Người đại diện theo ủyquyền chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu, thành viên, cổ đông cử đại diện do viphạm trách nhiệm quy định tại Điều này. Chủ sở hữu, thành viên, cổ đông cử đạidiện chịu trách nhiệm trước bên thứ ba đối với tráchnhiệm phát sinh liên quan đến quyền và nghĩa vụ được thực hiện thông qua ngườiđại diện theo ủy quyền.

 

Tham khảo:

Luật Doanhnghiệp 2020 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020

 

 

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK