HỎI – ĐÁP DÀNH CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ THÁNG 8 – SỐ 3
Cập nhật : 15:57 - 27/12/2021

Kể từ ngày 01/01/2021, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (gọi tắt là Luật doanh nghiệp năm 2020) sẽ có hiệu lực thi hành và thay thế Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

Luật Doanh nghiệp năm 2020 được ban hành với mục tiêu tiếp tục tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, với 5 cải cách quan trọng gồm: (1) cắt giảm thủ tục hành chính và tạo thuận lợi hơn cho việc thành lập doanh nghiệp; (2) nâng cao khung khổ pháp lý về quản trị doanh nghiệp và nâng cao mức độ bảo vệ nhà đầu tư, cổ đông theo chuẩn mực, thông lệ quốc tế; (3) nâng cao hiệu lực quản trị và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp có sở hữu nhà nước; (4) góp phần bổ sung các quy trình thúc đẩy phát triển thị trường vốn nhằm đa dạng hóa nguồn vốn cho sản xuất, đầu tư kinh doanh và (5) tạo thuận lợi hơn cho tổ chức lại và mua bán doanh nghiệp.


Câu hỏi: Pháp luậtquy định như thế nào về bảo đảm của Nhà nước đối với doanh nghiệp và chủ sở hữudoanh nghiệp?

Trả lời:

Theo Điều 5 Luật Doanh nghiệp2020, bảo đảm của Nhà nước đối vớidoanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp được quy định nhưsau:

- Nhà nước công nhận sự tồntại lâu dài và phát triển của các loại hình doanh nghiệp được quy định tại Luậtnày; bảo đảm bình đẳng trước pháp luật của các doanh nghiệp không phân biệthình thức sở hữu và thành phần kinh tế;công nhận tính sinh lợi hợp pháp của hoạt động kinh doanh.

- Nhà nước công nhận và bảohộ quyền sở hữu tài sản, vốn đầu tư, thu nhập, quyền và lợi ích hợp pháp kháccủa doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp.

- Tài sản và vốn đầu tư hợppháp của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp không bị quốc hữu hóa, không bịtịch thu bằng biện pháp hành chính. Trường hợp thật cần thiết, Nhà nước trưngmua hoặc trưng dụng tài sản của doanh nghiệp thì được thanh toán, bồi thườngtheo quy định của pháp luật về trưng mua, trưng dụng tài sản. Việc thanh toán,bồi thường phải bảo đảm lợi ích của doanh nghiệp và không phân biệt đối xử giữacác loại hình doanh nghiệp.

 

Câuhỏi: Tổ chứcchính trị, tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức đại diện người lao động tại cơsở trong doanh nghiệpđược pháp luật quy định như thế nào?

Trảlời:

Theo Điều 6 Luật Doanh nghiệp2020, tổ chức chính trị, tổ chức chínhtrị - xã hội và tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở trong doanh nghiệp được quy định:

- Tổ chức chính trị, tổchức chính trị - xã hội và tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở trong doanh nghiệp hoạt động theo quy địnhcủa Hiến pháp, pháp luật và điều lệ của tổ chức.

- Doanh nghiệp có nghĩa vụtôn trọng và không được cản trở, gây khó khăn cho việc thành lập tổ chức chínhtrị, tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức đại diện người lao động tại cơ sởtrong doanh nghiệp; không được cản trở, gây khó khăn cho người lao động thamgia hoạt động trong các tổ chức này.

 

Câuhỏi: Quyền của doanh nghiệp được pháp luật quy địnhnhư thế nào?

Trảlời:

Theo Điều 7 Luật Doanh nghiệp2020, doanh nghiệp có các quyền sau đây:

- Tự do kinh doanh ngành,nghề mà luật không cấm.

- Tự chủ kinh doanh và lựachọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hìnhthức kinh doanh; chủ động điều chỉnhquy mô và ngành, nghề kinh doanh.

- Lựa chọn hình thức,phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn.

- Tự do tìm kiếm thịtrường, khách hàng và ký kết hợp đồng.

- Kinh doanh xuất khẩu,nhập khẩu.

- Tuyển dụng, thuê và sửdụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

- Chủ động ứng dụng khoahọc và công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh; đượcbảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

- Chiếm hữu, sử dụng, địnhđoạt tài sản của doanh nghiệp.

- Từ chối yêu cầu của cơquan, tổ chức, cá nhân về cung cấp nguồn lực không theo quy định của pháp luật.

- Khiếu nại, tham gia tốtụng theo quy định của pháp luật.

- Quyền khác theo quy định của pháp luật.

 

Câu hỏi: Nghĩa cụ của doanh nghiệp được pháp luật quy địnhnhư thế nào?

Trả lời:

Theo Điều 8 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp có các nghĩa vụ sau đây:

- Đáp ứng đủ điều kiện đầutư kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; ngành,nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quyđịnh của pháp luật và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đó trong suốt quá trình hoạtđộng kinh doanh.

- Thực hiện đầy đủ, kịpthời nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanhnghiệp, công khai thông tin về thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, báo cáovà nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này.

- Chịu trách nhiệm về tínhtrung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồsơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo; trường hợp phát hiện thông tin đã kêkhai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổsung các thông tin đó.

- Tổ chức công tác kế toán,nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

- Bảo đảm quyền, lợi íchhợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật; không phânbiệt đối xử, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người lao động trong doanh nghiệp; không ngược đãi laođộng, cưỡng bức lao động hoặc sử dụng lao động chưa thành niên trái pháp luật;hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia đào tạo nâng caotrình độ, kỹ năng nghề; thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảohiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao động theo quyđịnh của pháp luật.

- Nghĩa vụ khác theo quyđịnh của pháp luật.

 

Tham khảo:

Luật Doanhnghiệp 2020 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020

 

 

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK