Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945
Cập nhật : 15:55 - 27/12/2021


Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày03/2/1930 là một tất yếu khách quan, chấm dứt cuộc khủng hoảng vềđường lối cứu nước kéo dài mấy chục năm. Một sự lựa chọn duy nhất,đúng đắn con đường cách mạng mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đãchọn. Cách đây 76 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủtịch Hồ Chí Minh, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam đãlàm nên cuộc Cách mạng tháng Tám vĩ đại, lật đổ ách thống trị tànbạo của chủ nghĩa đế quốc, giành chính quyền về tay nhân dân, thànhlập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một bước ngoặt mới chocách mạng Việt Nam. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 làthắng lợi của đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộngsản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

          Thếnhưng, vẫn có những quan điểm cho rằng, Cách mạng Tháng Tám năm 1945giành thắng lợi là nhờ “ăn may”mà có. Đây là luận điệu sai trái, phản khoa học, nằm trong âm mưu vàchiến lược chống phá cách mạng của các thế lực thù địch, phảnđộng, mà trước hết là chìa mũi nhọn chống phá, phủ nhận vai tròlãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với những thắng lợi vĩđại của cách mạng, những thắng lợi vĩ đại của cách mạng, những sựkiện lịch sử của dân tộc qua các thời kỳ.

          Mộtsố luận điểm khác cho rằng vào tháng 8-1945, thời cơ xuất hiện khiquân Nhật bại trận phải đầu hàng, lực lượng các nước Đồng minh tiếpnhận sự đầu hàng chưa vào Đông Dương kịp, do đó xuất hiện “một khoảng trống quyền lực” nhờđó mà dân tộc Việt Nam giành được độc lập một cách quá dễ dàng,không phải đổ máu, chẳng quá “maymắn” mà vớ được chính quyền... Những người này coi thường hoặcphủ nhận hoàn toàn vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc chuẩn bịlực lượng đón bắt thời cơ - nhân tố chủ quan quyết định thắng lợiCách mạng Tháng Tám năm 1945.

          Đólà những nhận thức sai lầm và ngoan cố, xuyên tạc. Sự thật lịch sửkhẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc chuẩn bị lực lượnglà nhân tố chủ quan quan trọng nhất quyết định thắng lợi của Cáchmạng tháng Tám năm 1945. Chỉ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vớiCương lĩnh, đường lối đúng đắn, phù hợp với tình hình trong nước vàquốc tế lúc bây giờ, cách mạng Việt Nam bước sang giai đoạn mới.Trải qua các cao trào cách mạng: 1930 - 1931, 1936 - 1939 và đặc biệtlà cao trào giải phóng dân tộc 1939 - 1945, trực tiếp dẫn tới thắnglợi của Cách mạng tháng Tám. Lịch sử càng lùi xa, với hiện thựcvà tư liệu sống động càng làm rõ sự lãnh đạo của Đảng và lãnh tụHồ Chí Minh có ý nghĩa quyết định thắng lợi của cuộc Cách mạngtháng Tám - Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc điển hình của thế kỷXX. Hiện thực khách quan này không thể phủ nhận.

          Điều đó được thể hiện trước hết, ĐảngCộng sản Việt Nam luôn kiên định mục tiêu và không ngừng phát triển,hoàn thiện đường lối đấu tranh giải phóng dân tộc. Cương lĩnh năm 1930Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ giải phóngdân tộc lên hàng đầu, đặt khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền lànhiệm vụ trung tâm. Tập trung xây dựng Mặt trận Việt Minh, khối đạiđoàn kết toàn dân tộc với chương trình hành động và những chínhsách cụ thể, thiết thực; chú trọng phân tích tình thế cách mạng vànắm bắt thời cơ; thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động; xây dựnglực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, căn cứ địa cách mạng; chủđộng đề ra đường lối, chủ trương nêu cao ngọn cờ giải phóng dân tộc,đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết. Đường lối đó dựatrên sự phân tích và nhận thức sâu sắc đặc điểm, hoàn cảnh của đấtnước, những mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu của xã hội, nguyện vọng, khátvọng dân tộc, quyền sống của nhân dân và sự phát triển của tìnhhình quốc tế. Đồng thời, là sự vận dụng và phát triển sáng tạolý luận chủ nghĩa Mác - Lênin về chiến tranh và cách mạng, về khởinghĩa vũ trang, về vấn đề chính quyền nhà nước. Bởi thế, cách mạngtháng Tám đã diễn ra đúng như chủ trương, định hướng của Đảng vàgiành thắng lợi.

          Cáchmạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi dưới sự lãnh đạo của một Đảngdưới 15 tuổi, từ một Đảng không hợp pháp thành một Đảng nắm chínhquyền trong cả nước. Một nguyên nhân quan trọng dẫn tới thành côngtrong Cách mạng tháng Tám năm 1945 đó là sự nỗ lực của Đảng và Nhândân ta giữ vai trò quyết định. Điều đó thể hiện ở đường lối, chủtrưởng, phương pháp cách mạng đúng đắn và biểu hiện cụ thể ở việcnắm bắt và tận dụng thời cơ chín muồi cũng như tập hợp, xây dựnglực lượng cách mạng đủ mạnh để sẵn sàng cho tổng khởi nghĩa. Sựthật là vậy, mà sự thật lịch sử thì mãi mãi là sự thật và giátrị của nó là ở đó. Thế nhưng các thế lực thù địch, phần tử cơhội chính trị vẫn ra sức xuyên tạc, bóp méo sự thật, dù họ vẫnbiết là vô vọng.

          Hai là, Đảng Cộng sản Việt Namlãnh đạo chuẩn bị lực lượng khởi nghĩa giành chính quyền. Ngay từkhi mới ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định phương thức khởinghĩa giành chính quyền bằng con đường khởi nghĩa vũ trang của quầnchúng. Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5-1941)xác định lực lượng cách mạng của ta bao gồm: Tiền phong quân chínhlà giai cấp vô sản trong nước, đội quân hậu bị trực tiếp, gồm nông dânvà các tầng lớp nhân dân; ngoài nước, cuộc cách mạng giải phóng dântộc của các dân tộc thuộc địa và cuộc cách mạng của nhân dân ởchính quốc....Để chuẩn bị thực lực cách mạng, đảm bảo cho tổngkhởi nghĩa khi thời cơ đến, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉđạo xây dựng tổ chức Việt Minh để giác ngộ, tập hợp quần chúng nhândân. Từ lực lượng chính trị của quần chúng để xây dựng lực lượngvũ trang cách mạng: Đội cứu quốc quân (năm 1941), Đội Việt Nam Tuyêntruyền Giải phóng quân (22-12-1944) và Việt Nam giải phóng quân(15-5-1945). Lực lượng vũ trang cách mạng do Đảng lãnh đạo tạo nênsức mạnh của cách mạng, làm nòng cốt cho phong trào đấu tranh của quầnchúng nhân dân. Mặt trận Việt Minh đã phất cao ngọn cờ dân tộc, đưa ranhững chính sách kinh tế, văn hóa, xã hội phù hợp trong xã hội ViệtNam nên được nhân dân ủng hộ mạnh mẽ, lực lượng ngày càng vững mạnh,rộng khắp. Các hội Công nhân cứu quốc, Nông dân cứu quốc, Phụ nữ cứuquốc, Tự vệ cứu quốc... lần lượt ra đời với tinh thần “...tổ chứcmột đoàn thế cứu quốc điều cốt yếu là không phải những hội viênphải hiểu chủ nghĩa cộng sản, mà điều cốt yếu hơn hết là họ cótinh thần cứu cuốc và muốn đấu tranh cứu quốc...”[1].Đảng ta đã xây dựng được sức mạnh tổng hợp cho cách mạng, đó lànhân tố chủ quan, là sức mạnh nội lực quan trọng quyết định thắnglợi của cách mạng tháng Tám năm 1945.

          Ba là, thắng lợi của cách mạngtháng Tám năm 1945 còn thể hiện ở sự nắm bắt thời cơ, đẩy lùi nguycơ để giành thắng lợi nhanh và ít tổn thất của Đảng và Hồ ChíMinh. Từ tháng 6-1940, khi nước Pháp bị phát - xít Nhật xâm chiếm,thế lực Pháp ở Đông Dương suy yếu, Nguyễn Ái Quốc đã nhìn thất cơhội giành độc lập. Người đã quyết định cùng các đồng chí của mìnhtrở về nước. Hội nghị Trung ương 8 (tháng 5-1941) đã phân tích thời cơcách mạng và đặt ra yêu cầu chủ động nắm bắt thời cơ cách mạng vàđặt ra yêu cầu chủ động nắm bắt thời cơ trên cơ sở thúc đẩy mạnh mẽlực lượng cách mạng về mọi mặt. Cuối năm 1944, Hồng quân Liên Xô phảncông tiêu diệt phát xít Đức, Ý, giải phóng các nước Đông Âu, làm cho quân Nhật ởĐông Dương hoang mang dao động. Trước tình hình đó, lãnh tụ Hồ Chí Minh nhận định:“Bây giờ tình hình phát triển cách mạng hòa bình đã qua, nhưng thời kỳ khởinghĩa toàn dân chưa đến. Cho nên nếu chỉ hoạt động trong vòng chính trị thìkhông đủ để đẩy mạnh phong trào tiến tới, nhưng nếu phát động khởi nghĩa ngaythì sẽ bị quân địch làm cho nguy khốn. Đã đến lúc một cuộc đấu tranh phải từhình thức chính trị tiến lên hình thức quân sự, nhưng lúc này chính trị vẫn trọnghơn quân sự, cần phải tiến hành hình thức đấu tranh thích hợp thì mới có thểđưa cách mạng tới thành công”[2].Bản Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”(12-3-1945) phân tích sự khủng hoảng chính trị - mâu thuẫn Nhật -Pháp; sự phát triển của phong trào cách mạng trên cả nước và vaitrò lãnh đạo của Đảng; đồng thời, phát động cao trào kháng Nhậtcứu nước và thúc đẩy cơ hội giúp cho những điều kiện khởi nghĩa mauchín muồi. Bản Chỉ thị thể hiện sự lãnh đạo sáng suốt, kiên quyết, kịp thờinhạy bén, bình tĩnh thận trọng và sáng tạo. Bản chỉ thị là kim chỉ nam cho mọihành động của Đảng và của Mặt trận Việt Minh trong cao trào kháng Nhật cứu nước,quyết định trực tiếp đối với thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám.Thời cơ trong Cách mạng tháng Tám là ở nửa cuối tháng 8 năm 1945.Nếu khởi nghĩa trước khi Nhật đầu hàng đồng minh, cách mạng sẽ gặpkhó khăn; nếu để qua tháng 8 mới khởi nghĩa, cách mạng sẽ không phảiđương đầu với khó khăn, phức tạp khi quân đồng minh (Anh, Trung Hoa) kéovào để tước vũ khí quân nhật và thực hiện những toan tính của họ.Dưới sự lãnh đạo của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh đã phân tích vàchủ động đón thời cơ và đẩy lùi nguy cơ, là thành công nổi bật tronglãnh đạo, chỉ đạo cách mạng tháng Tám năm 1945 của Đảng.

          Bốn là, sự lãnh đạo của Đảng cònthể hiện ở ý chí quyết tâm, tinh thần chiến đấu, dù phải hy sinhđến đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyếtgiành cho được độc lập. Ngày 14-8-1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng khai mạctại Tân Trào (Sơn Dương, Tuyên Quang). Hội nghị đề ra những vấn đề cơ bảnquan trọng chuẩn bị cho khởi nghĩa cách mạng và ba nguyên tắc để bảo đảmsự lãnh đạo của Đảng trong Tổng khởi nghĩa thắng lợi: “1. Cơ hội rất tốt chota giành quyền độc lập đã tới. 2. Tình thế vô cùng khẩn cấp. Tấtcả mọi việc đều phải nhằm vào ba nguyên tắc: a) Tập trung - tập trunglực lượng vào những việc chính. b) Thống nhất - thống nhất về mọiphương tiện quân sự, chính trị, hành động và chỉ huy. c) Kịp thời -kịp thời hành động, không bỏ lỡ cơ hội. 3. Mục đích cuộc chiến đấucủa ta lúc này là giành chính quyền độc lập hoàn toàn”[3].Những quyết định sáng suốt và sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng tạo,quyết đoán của Đảng, cùng với sự chủ động, năng động, trách nhiệmcao trong lãnh đạo khởi nghĩa của các tổ chức đảng và Việt Minh ởcác địa phương đã làm nên thành công của cách mạng tháng Tám năm1945.

          Tấtcả những điều đó đã thể hiện rõ sự tài tình, sáng tạo trong lãnhđạo, chỉ đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu - yếu tố quyết định đểlàm nên cách mạng tháng Tám năm 1945 vĩ đại. Cách mạng tháng Tám đánh dấusự kết thúc của hơn 80 năm nhân dân ta chịu sự nô dịch áp bức của thực dân,phát xít và khởi đầu cho kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.Cho đến nay, 75 năm đã qua, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội dướiánh sáng của Cách mạng tháng Tám vẫn là sự lựa chọn duy nhất của ý Đảng lòng dân.Từ một đất nước nghèo nàn, chịu hậu quả chiến tranh nặng nề, đến nay Việt Namđã vươn lên trở thành nước đang phát triển và là một thành viên tích cực, cótrách nhiệm trong các hoạt động của cộng đồng quốc tế.

          Đấtnước, con người, dân tộc Việt Nam có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín nhưngày nay là sự khẳng định tính đúng đắn của con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồvà nhân dân ta lựa chọn mở ra từ dấu mốc lịch sử hiện thực Cách mạng tháng Támnăm 1945. Đó là sự thật không thể đảo ngược. Cho nên những luận điệu xuyên tạc,phủ nhận, bôi đen truyền thống lịch sử của dân tộc Việt Nam sẽ bị lên án và đấutranh loại bỏ một cách không khoan nhượng.

          Trongthời gian qua, khi mà đại dịch Covid-19 hoành hành để lại hậu quả nặng nề chonhân loại thì ở Việt Nam đã huy động được sức mạnh của toàn Đảng, toàn quân,toàn dân đoàn kết một lòng, cùng chung tay với mục tiêu quyết đẩy lùi dịch bệnh.Điều đó thêm khẳng định, tính ưu việt của hệ thống chính trị Việt Nam với sựlãnh đạo sáng suốt, bình tĩnh của Đảng, sự chỉ đạo sát sao, chủ động, thấutình, đạt lý của Chính phủ. Cho đến giờ phút này những chuyến bay đưa người từcác vùng dịch trở về quê hương vẫn được tiếp tục. Trong lúc hoạn nạn mới thấygiá trị của tình đồng bào, điều đó cũng là minh chứng sinh động về một Việt Namngời sáng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa nhân văn cao cả./.         [1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng: Toàntập, tập 7, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000,tr.125.

[2] Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trịquốc gia, Hà Nội, 1996,t4, tr4.

[3] Đảng Cộng sản Việt Nam - Văn kiện ĐảngToàn tập, tập 7, Nxb CTQG, H.2000, tr.424-425.

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK