Những giải pháp xuyên suốt để đạt mục tiêu tăng trưởng xanh (Phần 1)
Cập nhật : 9:30 - 23/07/2021


Tăngtrưởng xanh là cơ sở để hoạch định các mục tiêu, chính sách phát triểnkinh tế - xã hội hài hòa với môi trường, giảm phát thải khí nhà kính và chất thảigây ô nhiễm môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, sử dụng hiệu quả tàinguyên, bảo tồn đa dạng sinh học và cảnh quan thiên nhiên, hướng tới nền kinh tếphát thải ròng bằng không, hiện thực hóa mục tiêu các-bon trung tính sớm nhấtcó thể trên căn cứ phù hợp với xu hướng thế giới và điều kiện của Việt Nam.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch pháttriển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ tại công văn số 9708/VPCP-NN ngày 25/10/2019 của Văn phòngChính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địaphương xây dựng dự thảo “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã đặt ra mục tiêu tổng quát là: “Tăng trưởng xanh nhằm đạtđược thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội; hướngtới nền kinh tế xanh, các-bon trung tính, có năng lực chống chịu và ứng phó hiệuquả với các cú sốc bên ngoài, góp phần hạn chế sự tăng nhiệt độ theo mục tiêutoàn cầu. Theođó, những giải pháp xuyên suốt được đưa ra như sau:

a. Xây dựng và hoàn thiệnthể chế

Xây dựng khung pháp lý và chínhsách, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí xanh cho các chương trình, dựán, sản phẩm và dịch vụ.

Tích hợp các mục tiêutăng trưởng xanh vào các chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tếxã hội theo hướng giảm phát thải gây ô nhiễm, suy thoái môi trường, tạo điều kiệnphát triển các ngành sản xuất xanh mới.

Tích hợp các nội dungnâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, nước biển dâng vào các quyhoạch và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, các ngành, đặc biệt các vùng dễ bịtổn thương.

Xây dựng, hoàn thiệnkhung pháp lý và chính sách đồng bộ, tăng cường áp dụng các công cụ kinh tế đốivới hoạt động sản xuất và tiêu dùng

Tăng cường vai trò quảnlý nhà nước và khuyến khích sự tham gia của toàn xã hội trong công tác giám sátvà đánh giá định kỳ việc thực hiện Chiến lược. Xây dựng, hoàn thiện các công cụquản lý, bộ chỉ tiêu thống kê, cơ sở dữ liệu về tăng trưởng xanh, các quy định,hướng dẫn theo hướng tăng cường tính ràng buộc pháp lý trong triển khai thực hiện.

b. Truyền thông, nâng cao nhận thức và khuyến khích thựchiện

Tổ chức tuyên truyền,giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng về vai trò, ý nghĩa củatăng trưởng xanh, những hành động thiết thực đóng góp vào thực hiện tăng trưởngxanh.

Khuyến khích người dân,cộng đồng triển khai và mở rộng quy mô các mô hình sản xuất và tiêu dùng thôngminh, an toàn, văn minh.

Phổ biến hướng dẫncác thực hành tốt về lối sống xanh, hài hòa với thiên nhiên, gắn kết vớicác giá trị truyền thống.

c. Phát triển nguồn nhân lực và việc làm xanh

Chú trọng xây dựng cơ chếkhuyến khích phát triển nguồn nhân lực cho tăng trưởng xanh, tạo điều kiện thuậnlợi để phát huy năng lực cống hiến sáng tạo của con người cho các mục tiêu củaChiến lược.

Chú trọng đầu tư xây dựngcơ sở hạ tầng xanh trong ngành giáo dục. Mở rộng và nâng cao chất lượng côngtác giáo dục, đào tạo, dạy nghề, cao đẳng, đại học cho các ngành kinh tế xanh;đưa các chương trình đào tạo kinh tế xanh vào các cấp học tương thích.

Xây dựng cơ sở hạ tầngxanh trong ngành giáo dục. Mở rộng và nâng cao chất lượng công tác giáo dục,đào tạo, dạy nghề cho các ngành kinh tế xanh; đưa các chương trình đào tạo kinhtế xanh vào các cấp học tương thích.

Tăng cường tổ chứcnghiên cứu, đào tạo và bồi dưỡng kiến thức về kinh tế xanh, tăng trưởng xanhcho đội ngũ cán bộ, đặc biệt tập trung vào cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ làmcông tác hoạch định chính sách.

Ưu tiên lồng ghép việclàm xanh vào nhiệm vụ hoàn thiện và phát triển thị trường lao động, tạo điều kiệntiếp cận bình đẳng các cơ hội từ việc làm xanh.

Thực hiện công tác đào tạolại cho những người lao động bị tác động tiêu cực trong quá trình chuyển đổixanh.

Chú trọng xây dựng cơ chếkhuyến khích phát triển nguồn nhân lực cho tăng trưởng xanh, tạo điều kiện thuậnlợi để phát huy năng lực cống hiến và sáng tạo của con người cho các mục tiêu củaChiến lược.

d. Huy động nguồn lực

Tăng cường nguồn lực đầutư xanh từ ngân sách nhà nước, đặc biệt từ kế hoạch đầu tư công và phát huy vaitrò định hướng thị trường theo hướng tăng trưởng xanh của các doanh nghiệp nhànước và các doanh nghiệp lớn trong nền kinh tế.

Xây dựng, hoàn thiện cơchế khuyến khích và ưu đãi đối với các dự án, sản phẩm, dịch vụ xanh từ nguồn lựcxã hội, tập trung ưu tiên khuyến khích, có cơ chế khuyến khích sự tham gia củakhu vực tư nhân.

Xây dựng khung pháp lývà chính sách khuyến khích phát triển và sử dụng hiệu quả các công cụ huy độngvốn, tài chính, tín dụng, trái phiếu xanh, bảo hiểm xanh và tài chính khí hậu.

Xây dựng khung pháp lývà phát triển thị trường các-bon, tiến tới phát triển đồng bộ các biện pháp, cơchế trao đổi phát thải dựa trên thị trường.

Xây dựng “phân loạixanh, bền vững” thống nhất, phù hợp với điều kiện trong nước, có tính cập nhật,hài hòa với các chuẩn mực và phân loại xanh, bền vững quốc tế.

Hoàn thiện và phát triểncơ chế huy động nguồn vốn tài chính xanh của các định chế tài chính và các quỹtài chính xanh quốc tế. Ưu tiên sử dụng các nguồn vốn vay ưu đãi, ODA, hỗ trợ kỹthuật của các nước, các tổ chức quốc tế để thực hiện các mục tiêu tăng trưởngxanh.

Nâng cao khả năng tiếp cậnnguồn tài chính trong nước và quốc tế, bảo hiểm và tín dụng xanh cho nhóm đốitượng phụ nữ, đối tượng yếu thế trong xã hội.

(còn tiếp)

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK