HỎI – ĐÁP DÀNH CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ THÁNG 6 – SỐ 4
Cập nhật : 9:25 - 23/07/2021


Câuhỏi: Danh sáchngười ứng cử đại biểu Quốc hội được pháp luật quy định như thế nào?

Trảlời:

Căn cứ Điều 57 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 quy định:

- Chậm nhất là 30 ngày trước ngày bầu cử, Ban thường trực Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc ViệtNam gửi đến Hội đồng bầu cử quốc gia biên bản hiệp thương lần thứ ba và danhsách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử được Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc ViệtNam giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.

- Chậm nhất là 30 ngày trước ngày bầu cử, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnhgửi đến Ủy ban bầu cử ở tỉnhbiên bản hội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh sách những người đủ tiêu chuẩnứng cử được Ủy ban Mặt trận Tổquốc Việt Nam cấp tỉnh giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội tại địa phương.

- Căn cứ vào danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểuQuốc hội được Đoàn Chủ tịch Ủy ban trungương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu, Hội đồng bầu cử quốc gia gửi đến Ủyban bầu cử ở tỉnh danh sách và hồ sơ những người được giới thiệu về ứng cử tạiđịa phương.

- Hội đồng bầu cử quốc gia lập và công bố danh sách chính thứcnhững người ứng cử đại biểu Quốc hội theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước theo danh sách do Ban thườngtrực Ủy ban trung ương Mặt trậnTổ quốc Việt Nam và Ủy ban bầucử ở tỉnh gửi đến chậm nhất là 25 ngày trướcngày bầu cử.

- Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội phảighi rõ họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, quê quán, nơi thường trú, dântộc, tôn giáo, trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp, chức vụ, nơi công táccủa người ứng cử. Danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội theo từng đơn vị bầu cử được xếptheo vần chữ cái A, B, C...

Người ứng cử đại biểu Quốc hội chỉ được ghi tên vào danh sách ứngcử đại biểu Quốc hội ở một đơn vị bầu cử.

- Số người trong danhsách ứng cử đại biểu Quốc hội ở mỗi đơn vị bầu cử phải nhiều hơn số lượng đạibiểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử đó ít nhất là hai người. Trongtrường hợp khuyết người ứng cử vì lý do bất khả kháng thì Hội đồng bầu cử quốcgia xem xét, quyết định.

- Chậm nhất là 20 ngày trước ngày bầu cử, Ủy ban bầu cử ở tỉnh phải công bố danhsách người ứng cử đại biểu Quốc hội ở địa phương mình theo quyết định, của Hộiđồng bầu cử quốc gia.

 

Câu hỏi: Danhsách người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ Điều 58 Luậtbầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân2015 quy định:

- Chậm nhấtlà 30 ngày trước ngày bầu cử, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh phải gửi biên bảnhội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cửđại biểu Hội đồng nhân dân đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủyban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thường trực Hội đồng nhândân, Ủy ban bầu cử cùng cấp;Ban thường trực Ủy ban Mặt trậnTổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã phải gửi biên bản hội nghị hiệp thương lầnthứ ba và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dânđến Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhândân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam cấp trên trực tiếp và Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban bầu cử cùng cấp.

- Chậm nhất là 25 ngày trước ngày bầu cử, Ủy ban bầu cử phải lập và công bố danhsách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo từng đơn vịbầu cử.

Việc lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồngnhân dân thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 57 của Luật này.

- Số người trong danhsách ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở mỗi đơnvị bầu cử phải nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định chođơn vị bầu cử đó; nếu đơn vị bầu cử được bầu ba đại biểu thì số người trongdanh sách ứng cử phải nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu ít nhất là haingười; nếu đơn vị bầu cử đượcbầu từ bốn đại biểu trở lên thì số người trong danhsách ứng cử phải nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu ít nhất là ba người. Hộiđồng bầu cử quốc gia hướng dẫn đối với trường hợp khuyết người ứng cử vì lý dobất khả kháng.

 

Câu hỏi: Phápluật quy định như thế nào về niêm yếtdanh sách người ứng cử?

Trả lời:

Căn cứ Điều 59 Luậtbầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân2015 quy định,chậm nhất là 20 ngày trướcngày bầu cử, Tổ bầu cử phải niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đạibiểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở khu vực bỏ phiếu.

 

Câuhỏi: Pháp luật quy định như thếnào về xóa tên người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân?

Trảlời:

Căn cứ Điều 60 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 quy định:

- Người có tên trong danhsách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội đã được Hội đồng bầu cửquốc gia công bố mà đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu bị khởi tố bị can, bị bắt,giữ vì phạm tội quả tang, bị mất năng lực hành vi dân sự, chết hoặc vi phạmnghiêm trọng pháp luật về bầu cử thì Hội đồng bầu cử quốc gia xóa tên ngườiđó trong danh sách những ngườiứng cử đại biểu Quốc hội.

- Người có tên trong danhsách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân đã được Ủy ban bầu cử công bố mà đến thời điểm bắtđầu bỏ phiếu bị khởi tố bị can, bị bắt, giữ vì phạm tội quả tang, bị mất nănglực hành vi dân sự, chết hoặc vi phạm nghiêm trọng pháp luật về bầu cửthì Ủy ban bầu cử, sau khithống nhất ý kiến với Ban thường trực Ủyban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, quyết định xóa tên ngườiđó trong danh sách những ngườiứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

 

Thamkhảo:

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đạibiểu Hội đồng nhân dân 2015

Nghị quyết 64/NQ-HĐBCQG ngày 03/3/2021 về số đơn vị bầu cử,danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầucử của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Hội đồng bầu cử quốc giaban hành.

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK