HỎI – ĐÁP DÀNH CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ THÁNG 6 – SỐ 3
Cập nhật : 9:24 - 23/07/2021


Câuhỏi: Phápluật quy định như thế nào về tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba với người ứng cử đại biểuHội đồng nhân dân?

Trảlời:

Căn cứ Điều 27 Nghị quyết liêntịch 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứngcử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ2021-2026 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chính phủ - Mặt trận Tổ quốc Việt Namban hành, quy định:

- Hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở mỗi cấp đượctổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 14 tháng 4 năm 2021 đến ngày 18 tháng 4năm 2021 do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp triệu tập,chủ trì và được thực hiện theo quy định tại Điều 56 của LuậtBầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015. Cụ thể:

+ Hội nghị hiệp thươnglần thứ ba ở mỗi cấp do Ban thường trực Ủyban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức chậm nhất là 35 ngàytrước ngày bầu cử. Thành phần hội nghị hiệp thương lần thứ ba thực hiện theoquy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hộiđồng nhân dân 2015.

+ Hội nghị hiệp thươnglần thứ ba căn cứ vào tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân, cơ cấu, thành phần, số lượng người được giớithiệu ứng cử của cơ quan, tổ chức, đơn vị  kếtquả lấy ý kiến cử tri để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứngcử đại biểu Hội đồng nhân dân.

+ Biên bản hội nghị hiệpthương lần thứ ba phải ghi rõ thành phần, số lượng người tham dự, diễn biến vàkết quả hội nghị.

Biên bản hội nghị hiệpthương ở cấp tỉnh được gửi ngay đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chínhphủ, Ủy ban trung ương Mặt trậnTổ quốc Việt Nam và Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban bầu cử cùng cấp.

Biên bản hội nghị hiệpthương ở cấp huyện, cấp xã được gửi ngay đến Thường trực Hội đồng nhândân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trêntrực tiếp và Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủyban bầu cử cùng cấp.

- Danh sách giới thiệu người ứng cử trình hộinghị hiệp thương lần thứ ba phải bảo đảm có số dư lớn hơn số dư quy địnhtại khoản 3 Điều 58 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội vàđại biểu Hội đồng nhân dân 2015. Cụ thể, sốngười trong danh sách ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ởmỗi đơn vị bầu cử phải nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn địnhcho đơn vị bầu cử đó; nếu đơn vị bầu cử được bầu ba đại biểu thì số người trongdanh sách ứng cử phải nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu ít nhất là haingười; nếu đơn vị bầu cử được bầu từ bốn đại biểu trở lên thì sốngười trong danh sách ứng cử phải nhiều hơn số lượng đại biểu đượcbầu ít nhất là ba người. Hội đồng bầu cử quốc gia hướng dẫn đối với trường hợpkhuyết người ứng cử vì lý do bất khả kháng.

 

Câuhỏi: Phápluật quy định như thế nào về nội dung, thủ tục tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba với người ứng cử đại biểu Hộiđồng nhân dân?

Trảlời:

Theo Điều 28 Nghị quyết liêntịch 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứngcử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ2021-2026 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chính phủ - Mặt trận Tổ quốc Việt Namban hành, quy định:

-Ban Thường trực Ủy banMặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương báo cáo về tìnhhình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi côngtác, nơi cư trú đối với những người ứng cử, trong đó nêu rõ những trường hợpcần xem xét do có vụ việc cử tri nêu và danh sách người được dự kiến giới thiệuứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Những trường hợp người ứng cửkhông đạt sự tín nhiệm củatrên 50% tổng số cử tri tham dự tại hộinghị cử tri nơi cư trú thì không đưa vào danh sách giới thiệu tại hộinghị hiệp thương lần thứ ba, trừ trường hợp đặc biệt cần báo cáo rõ để hộinghị hiệp thương xem xét, quyết định.

- Hội nghị tiến hành thảo luận, lựa chọn, lập danh sáchnhững người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Trường hợp không thỏa thuận được thì hội nghị quyết địnhbiểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Hộinghị cử Tổ kiểm phiếu gồm từ 03 đến 05 người. Trườnghợp quyết định biểu quyết bằng hình thức bỏphiếu kín thì phiếu biểu quyết phải đóng dấu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ViệtNam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương. Chỉ các đại biểu thuộc thành phần hộinghị hiệp thương có mặt tại hội nghị mới đượcquyền biểu quyết.

- Hội nghị thông qua biên bản và danh sách những người đủtiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (theo Mẫu số 01/BCĐBHĐND-MTvà Mẫu số 05/BCĐBHĐND-MTkèm theo Nghị quyết này).

- Việc gửi biên bản hội nghị hiệp thương và danh sáchnhững người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được thực hiệntheo quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật Bầu cử đại biểuQuốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân chậm nhất là ngày 23 tháng 4năm 2021.

 

Thamkhảo:

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đạibiểu Hội đồng nhân dân 2015

Nghị quyết liêntịch 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứngcử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ2021-2026 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chính phủ - Mặt trận Tổ quốc Việt Namban hành;

Nghị quyết1186/2021/UBTVQH14 ngày11/01/2021 hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứngcử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giớithiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hộiđồng nhân dân trong bầu cử bổ sung do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành;

 

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK