HỎI – ĐÁP DÀNH CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ THÁNG 6 – SỐ 1
Cập nhật : 9:23 - 23/07/2021


Câuhỏi: Phápluật quy định như thế nào về hội nghị hiệp thương lần thứ hai với những ngườiứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân?

Trảlời:

Theo Điều 19 Nghị quyết liêntịch 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứngcử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ2021-2026 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chính phủ - Mặt trận Tổ quốc Việt Namban hành, quy định:

- Hội nghị hiệpthương lần thứ hai ở mỗi cấp được tổ chức trong thời gian từ ngày 15 tháng 3năm 2021 đến ngày 19 tháng 3 năm 2021 do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổquốc Việt Nam cùng cấp triệu tập, chủ trì và được thực hiện theo quy địnhtại Điều 53 củaLuật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015. Cụ thể:

+Hội nghị hiệp thương lần thứ hai ở mỗi cấp do Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấptổ chức chậm nhất là 65 ngày trước ngày bầu cử. Thành phần hội nghị hiệp thươnglần thứ hai thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật Bầu cử đạibiểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015.

+Hội nghị hiệp thương lần thứ hai căn cứ vào tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồngnhân dân, cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử để lập danhsách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, gửi lấy ý kiến cử trinơi cư trú đối với người tự ứng cử, người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giớithiệu ứng cử và lấy ý kiến cử tri nơi công tác (nếu có) của người tự ứng cử,người được thôn, tổ dân phố giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấpxã. Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri được thực hiện theo quy định tại Điều 54 củaLuật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015.

+Biên bản hội nghị hiệp thương phải ghi rõ thành phần, số lượng người tham dự,diễn biến, kết quả hội nghị.

Biênbản hội nghị hiệp thương ở cấp tỉnh được gửi ngay đến Hội đồng bầu cử quốcgia, Ủy ban thường vụ Quốc hội,Chính phủ, Ủy ban trung ươngMặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban bầu cử cùng cấp.

Biênbản hội nghị hiệp thương ở cấp huyện, cấp xã được gửi ngay đến Thường trực Hộiđồng nhân dân, Ủy ban nhândân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam cấp trên trực tiếp và Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban bầu cử cùng cấp.

-Danh sách giới thiệu người ứng cử trình hội nghị hiệp thương lần thứ hai phảibảo đảm số dư cần thiết để hội nghị xem xét, lựa chọn lập danh sách sơ bộ nhữngngười ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

 

Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về nội dung, thủ tục tổ chức hội nghị hiệpthương lần thứ hai với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân?

Trảlời:

Theo Điều 20 Nghị quyết liêntịch 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứngcử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ2021-2026 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chính phủ - Mặt trận Tổ quốc Việt Namban hành, quy định:

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổquốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương báo cáo về tình hình giới thiệungười ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và thôn, tổ dân phố (đối với cấpxã), tình hình người tự ứng cử (nếu có).

- Hội nghị thảo luận, lập danh sáchsơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân căn cứ vào các nội dung sauđây:

+ Tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồngnhân dân;

+ Kết quả điều chỉnh của Thường trựcHội đồng nhân dân về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cửđại biểu Hội đồng nhân dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

+ Kết quả thỏa thuận tại hội nghịhiệp thương lần thứ nhất;

+ Hồ sơ, biên bản giới thiệu người ứng cử đại biểu Hộiđồng nhân dân của các cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi đến;

+  Ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cửtri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhândân.

- Hội nghị bàn kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xétvà tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vịgiới thiệu ứng cử, người tự ứng cử và lấy ý kiến cử tri nơi công tác (nếu có)của người tự ứng cử, người được thôn, tổ dân phố giới thiệu ứng cử đại biểu Hộiđồng nhân dân cấp xã; nêu ra các vấn đề cần xác minh, làm rõ đối với nhữngngười ứng cử.

- Hội nghị thông qua biên bản và danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểuHội đồng nhân dân (theo Mẫu số 01/BCĐBHĐND-MT và Mẫu số 05/BCĐBHĐND-MTkèm theo Nghị quyết này).

- Việc gửi biên bản hội nghị hiệp thương và danh sách sơ bộ những người ứngcử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được thực hiện theoquy định tại khoản 3 Điều 53 của Luật Bầu cử đại biểu Quốchội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, đó là: Biên bản hội nghị hiệp thương phảighi rõ thành phần, số lượng người tham dự, diễn biến, kết quả hội nghị. Biênbản hội nghị hiệp thương ở cấp tỉnh được gửi ngay đến Hội đồng bầu cử quốcgia, Ủy ban thường vụ Quốc hội,Chính phủ, Ủy ban trung ươngMặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban bầu cử cùng cấp. Biên bản hội nghịhiệp thương ở cấp huyện, cấp xã được gửi ngay đến Thường trực Hội đồng nhândân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trêntrực tiếp và Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủyban bầu cử cùng cấp.

 

Thamkhảo:

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đạibiểu Hội đồng nhân dân 2015

Nghị quyết liêntịch 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứngcử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ2021-2026 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chính phủ - Mặt trận Tổ quốc Việt Namban hành;

Nghị quyết1186/2021/UBTVQH14 ngày11/01/2021 hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứngcử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giớithiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hộiđồng nhân dân trong bầu cử bổ sung do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành;

 

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK