HỎI – ĐÁP DÀNH CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ THÁNG 5 – SỐ 3
Cập nhật : 11:13 - 21/07/2021


 Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về nộidung, trình tự dự kiến người của thôn, tổ dân phố để giới thiệu ứng cử đại biểuHội đồng nhân dân cấp xã?

Trả lời:

Theo Điều 5 Nghị quyết1186/2021/UBTVQH14 ngày11/01/2021 hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứngcử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giớithiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hộiđồng nhân dân trong bầu cử bổ sung do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành, quy định:

- Trưởng ban công tác Mặt trận phối hợp với Chi hộitrưởng các đoàn thể họp với Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dânphố để dự kiến người của thôn, tổ dân phố giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồngnhân dân cấp xã theo thông báo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ViệtNam cấp xã về việc phân bổ số lượng và cơ cấu, thành phần.

- Trưởng ban công tác Mặt trận triệu tập và chủ trì hộinghị gồm toàn bộ các thành viên của Ban công tác Mặt trận để thảo luận, dự kiếnngười của thôn, tổ dân phố giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

- Thủ tục tổ chức hội nghị được thực hiện như sau:

+ Trưởng ban công tác Mặt trận giới thiệu mục đích, yêucầu của hội nghị, cử Thư ký hội nghị và đọc thông báo của Ban Thường trực Ủyban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã về việc phân bổ số lượng, cơ cấu, thànhphần người của thôn, tổ dân phố được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhândân cấp xã; tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Điều 7 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và nhữngtrường hợp không được ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Điều 37 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhândân;

+ Trưởng ban công tác Mặt trận nêu dự kiến người củathôn, tổ dân phố để giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã;

+ Hội nghị thảo luận và nhận xét về người được dự kiếngiới thiệu ứng cử;

+ Trưởng ban công tác Mặt trận tổng hợp ý kiến và kếtluận hội nghị;

+ Hội nghị thông qua biên bản hội nghị (theo Mẫu số03/HNMT).

 

Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nàovề hội nghị cử tri giới thiệungười của thôn, tổ dân phố ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã?

Trả lời:

Theo Điều 6 Nghị quyết1186/2021/UBTVQH14 ngày11/01/2021 hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứngcử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giớithiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hộiđồng nhân dân trong bầu cử bổ sung do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành, quy định:

- Trưởng ban công tác Mặt trận phối hợp với Trưởng thônhoặc Tổ trưởng tổ dân phố gửi giấy mời tham dự hội nghị cử tri giới thiệu ngườicủa thôn, tổ dân phố ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Thành phần mờidự hội nghị gồm:

+ Cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình.

Đối với nơi có dưới 100 cử tri thì tổ chức hội nghị toànthể cử tri và phải bảo đảm số lượng cử tri tham dự hội nghị đạt ít nhất là 50%tổng số cử tri được triệu tập. Đối với nơi có từ 100 cử tri trở lên thì có thểtổ chức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị cử tri đại diện hộ gia đình và phải bảođảm có ít nhất là 55 cử tri tham dự hội nghị;

+ Toàn thể thành viên Ban công tác Mặt trận;

+ Trưởng thôn, Phó trưởng thôn hoặc Tổ trưởng, Tổ phó tổdân phố;

+ Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhândân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.

- Thủ tục tổ chức hội nghị cử tri được thực hiện như sau:

+ Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban công tác Mặt trận chủtrì hội nghị cử tri, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu dự hội nghị; giớithiệu mục đích, yêu cầu của hội nghị; giới thiệu Thư ký hội nghị để hội nghịquyết định; báo cáo về số lượng cử tri được mời, số lượng cử tri có mặt;

+ Người chủ trì hội nghị đọc thông báo của Ban Thường trựcỦy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã về việc phân bổ số lượng và cơ cấu,thành phần người của thôn, tổ dân phố được giới thiệu ứng cử; đọc tiêu chuẩnđại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Điều 7 của Luật Tổchức chính quyền địa phương và những trường hợp không được ứng cử đạibiểu Hội đồng nhân dân quy định tại Điều 37 của Luật Bầu cửđại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân;

+ Đại diện Ban công tác Mặt trận đọc danh sách do Ban côngtác Mặt trận dự kiến những người của thôn, tổ dân phố để giới thiệu ứng cử đạibiểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Cử tri có thể giới thiệu thêm người ứng cử đểhội nghị xem xét;

+ Hội nghị thảo luận về những người được giới thiệu ứngcử;

+ Hội nghị quyết định biểu quyết danh sách chính thứcnhững người của thôn, tổ dân phố được giới thiệu ứng cử bằng hình thức giơ tayhoặc bỏ phiếu kín. Hội nghị cử Tổ kiểm phiếu gồm từ 03 đến 05 người.

Trường hợp hội nghị biểu quyết bằng hình thức giơ tay thìTổ kiểm phiếu đếm, tính kết quả biểu quyết đối với từng người được giới thiệuứng cử.

Trường hợp hội nghị biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếukín thì phiếu tín nhiệm của cử tri phải đóng dấu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam cấp xã hoặc dấu của Ủy ban nhân dân cùng cấp. Trên phiếu tín nhiệm ghirõ họ và tên của những người được hội nghị cử tri dự kiến giới thiệu ứng cử.Nếu có nhiều người được giới thiệu ứng cử thì ghi rõ họ và tên của những ngườiđược giới thiệu ứng cử, xếp theo vần chữ cái A, B, C... Cử tri gạch tên ngườiđược giới thiệu ứng cử mà mình không tín nhiệm và bỏ vào hòm phiếu.

Người được giới thiệu ứng cử là người được trên 50% tổngsố cử tri có mặt tín nhiệm. Trường hợp có nhiều người cùng được trên 50% tổngsố cử tri có mặt tín nhiệm thì người được giới thiệu ứng cử được xác định theokết quả biểu quyết tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng được phân bổ;trường hợp kết quả biểu quyết ngang nhau thì người chủ trì hội nghị lập danhsách những người đó để hội nghị biểu quyết lại và lấy người có kết quả biểuquyết cao hơn mà không cần phải đạt trên 50% tổng số cử tri có mặt. Trường hợpbiểu quyết lại mà kết quả biểu quyết vẫn ngang nhau thì việc có biểu quyết tiếphay không do hội nghị quyết định;

+ Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết;

+ Hội nghị thông qua biên bản hội nghị (theo Mẫu số04/HNCT).

 

Tham khảo:

Luật bầu cử đại biểu Quốchội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015

Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung 2019

Nghị quyết liên tịch09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày15/01/2021 hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốchội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ủy banThường vụ Quốc hội - Chính phủ - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành;

Nghị quyết1186/2021/UBTVQH14 ngày11/01/2021 hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứngcử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giớithiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hộiđồng nhân dân trong bầu cử bổ sung do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành;

 

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK