HỎI – ĐÁP DÀNH CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ THÁNG 5 – SỐ 2
Cập nhật : 11:12 - 21/07/2021


Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về giới thiệu ngườicủa cơ quan, tổ chức, đơn vị ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân?

Trả lời:

Theo Điều 52 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đạibiểu Hội đồng nhân dân 2015 quy định:

Trên cơ sởkết quả hiệp thương lần thứ nhất và điều chỉnh của Thường trực Hội đồng nhândân, căn cứ vào tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và thôn, tổ dân phố (đối với cấpxã) được phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử tiến hành lựa chọn, giớithiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhândân như sau:

- Ban lãnh đạo tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổchức xã hội dự kiến người của tổ chức mình để giới thiệu ứng cử đại biểu Hộiđồng nhân dân, tổ chức lấy ý kiến nhận xét của hội nghị cử tri nơi người đócông tác. Trên cơ sở ý kiến của hội nghị cử tri, ban lãnh đạo tổ chức hội nghịBan thường vụ mở rộng để thảo luận, giới thiệu người của tổ chức mình ứng cửđại biểu Hội đồng nhân dân;

- Ban lãnh đạo cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tếphối hợp với ban chấp hành công đoàn cơ quan, tổ chức, đơn vị dự kiến người củacơ quan, tổ chức, đơn vị mình, đểgiới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, tổ chức lấy ý kiến nhận xét củahội nghị cử tri nơi người đó công tác. Trên cơ sở ý kiến của hội nghị cử tri,ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hội nghị gồm lãnh đạo cơ quan, tổchức, đơn vị, đại diện ban chấp hành công đoàn, đại diện lãnh đạo các đơn vịtrực thuộc để thảo luận, giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ứngcử đại biểu Hội đồng nhân dân;

- Lãnh đạo, chỉ huy đơn vị vũ trang nhân dân dự kiến người của đơnvị mình để giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, tổ chức lấy ý kiếnnhận xét của hội nghị cử tri nơi người đó công tác. Trên cơ sở ý kiến của hộinghị cử tri, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị tổ chức hội nghị gồm lãnh đạo, chỉ huyđơn vị, đại diện ban chấp hành công đoàn (nếu có), đại diện quân nhân và chỉhuy cấp dưới trực tiếp để thảo luận, giới thiệu người của đơn vị mình ứng cử đại biểu Hội đồng nhândân;

- Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố dự kiến người của thôn,tổ dân phố để giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã và phối hợpvới trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tổ chức hội nghị cử tri để thảo luận,giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dâncấp xã ở thôn, tổ dân phố do Ủy ban thường vụ Quốc hội hướng dẫn

- Việc tổ chức hội nghị cử tri quy định tại Điều này được thựchiện theo quy định tại Điều 54 của Luật này;

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Hộiđồng nhân dân phải chuyển biên bản hội nghị cử tri nơi công tác và biên bản hộinghị lãnh đạo mở rộng của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình về việc thảo luận, giớithiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân đến Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổchức hội nghị hiệp thương.

Ban công tác Mặt trận chuyển biên bản hội nghị cử tri ở thôn, tổdân phố về việc thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dâncấp xã đến Ban thường trực Ủy ban Mặttrận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.

 

Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nàovề cơ quan, tổ chức, đơn vịtiến hành giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấphuyện, cấp xã?

Trả lời:

Tại Điều 12 Nghị quyết liên tịch09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày15/01/2021 hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểuQuốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ủyban Thường vụ Quốc hội - Chính phủ - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành, quyđịnh:

- Việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân của cáccơ quan, tổ chức, đơn vị được tiến hành trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng02 năm 2021 đến ngày 11 tháng 3 năm 2021.

- Người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân của địaphương nào thì phải là người đang cư trú hoặc công tác thường xuyên ở địaphương đó.

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị được dự kiến phân bổ số lượng người đượcgiới thiệu ứng cử thực hiện việc giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vịmình ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo các bước sau đây:

+ Ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị họp để dự kiến người củacơ quan, tổ chức, đơn vị mình ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân;

+ Tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối vớingười được dự kiến giới thiệu ứng cử;

+ Trên cơ sở ý kiến nhận xét và tín nhiệm của hội nghị cử tri nơicông tác, ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hội nghị ban lãnh đạomở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử.

- Việc giới thiệu người của thôn, tổ dân phố để ứng cử đại biểuHội đồng nhân dân cấp xã được thực hiện theo quy định tại ChươngII của Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

 

Tham khảo:

Luật bầu cử đại biểu Quốchội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015

Nghị quyết liên tịch09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày15/01/2021 hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốchội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ủy banThường vụ Quốc hội - Chính phủ - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành;

Nghị quyết1186/2021/UBTVQH14 ngày11/01/2021 hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứngcử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giớithiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hộiđồng nhân dân trong bầu cử bổ sung do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành;

 

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK