HỎI – ĐÁP DÀNH CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ THÁNG 5 – SỐ 1
Cập nhật : 11:11 - 21/07/2021


Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất  với người ứng cử đại biểu hội đồng nhândân?

Trả lời:

Căn cứ Điều 4 Nghị quyết liên tịch09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày15/01/2021 hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểuQuốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ủyban Thường vụ Quốc hội - Chính phủ - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành, quyđịnh:

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở mỗi cấp được tổ chức trong khoảngthời gian từ ngày 03 tháng 02 năm 2021 đến ngày 17 tháng 02 năm 2021 do BanThường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp triệu tập, chủ trì vàđược thực hiện theo quy định tại Điều 50 của Luật Bầu cửđại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015. Theo đó:

- Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở mỗi cấp do Ban thườngtrực Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam cùng cấp tổ chức chậm nhất là 95 ngày trước ngày bầu cử. Thành phầnhội nghị hiệp thương lần thứ nhất gồm Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam, đại diện ban lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận. Đạidiện Ủy ban bầu cử, Thường trựcHội đồng nhân dân, Ủy ban nhândân cùng cấp được mời tham dự hội nghị này.

- Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở cấp tỉnh, cấp huyện thỏathuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hộiđồng nhân dân của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xãhội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước cùng cấp và của đơn vị sựnghiệp, tổ chức kinh tế, các đơn vị hành chính, cấp dưới trên địa bàn.

- Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở cấp xã thỏa thuận về cơ cấu,thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dâncủa tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũtrang nhân dân, cơ quan nhà nước cùng cấp và của đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, thôn, tổ dân phố trên địabàn.

- Biên bản hội nghị hiệp thương phải ghi rõ thành phần, số lượngngười tham dự, diễn biến, kết quả hội nghị.

Biên bản hội nghị hiệp thương ở cấp tỉnh được gửi ngay đến Hộiđồng bầu cử quốc gia, Ủy ban thườngvụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban trungương Mặt trận. Tổ quốc Việt Nam và Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban bầu cử cùng cấp.

Biên bản hội nghị hiệp thương ở cấp huyện, cấp xã được gửi ngayđến Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhândân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam cấp trên trực tiếp và Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban bầu cử cùng cấp.

 

Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nàovề nội dung, thủ tục tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất với người ứng cử đại biểu hội đồng nhândân?

Trả lời:

Tại Điều 5 Nghị quyết liên tịch09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày15/01/2021 hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểuQuốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ủyban Thường vụ Quốc hội - Chính phủ - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành, quyđịnh:

- Hội nghị cử chủ tọa trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổquốc Việt Nam và Thư ký hội nghị.

- Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấpxã trình bày dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cửđại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình của tổ chức chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổquốc Việt Nam, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhândân, cơ quan nhà nước cùng cấp và của đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, cácđơn vị hành chính cấp dưới hoặc thôn, tổ dân phố (đối với cấp xã).

- Hội nghị thảo luận để thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượngngười được giới thiệu ứng cử của cơ quan, tổ chức, đơn vị và thôn, tổ dân phố(đối với cấp xã), bảo đảm số dư người ứng cử, tỷ lệ người ứng cử đại biểu Hộiđồng nhân dân là phụ nữ, người dân tộc thiểu số theo quy định của Luật Bầu cửđại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Trường hợp không thỏa thuận được vấn đề nào thì hội nghị quyếtđịnh biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Hội nghị cử Tổ kiểmphiếu gồm từ 03 đến 05 người. Trường hợp quyết định biểu quyết bằng hình thứcbỏ phiếu kín thì phiếu biểu quyết phải đóng dấu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương. Chỉ các đại biểu thuộc thành phầnhội nghị hiệp thương có mặt tại hội nghị mới được quyền biểu quyết.

- Hội nghị thông qua biên bản (theo Mẫu số 01/BCĐBHĐND-MT kèm theoNghị quyết này).

Việc gửi biên bản hội nghị hiệp thương ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấpxã được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 50 củaLuật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

 

Câu hỏi: Việc điều chỉnh và hướng dẫn việcgiới thiệu người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân được quy định như thếnào?

Trả lời:

Tại Điều 6 Nghị quyết liên tịch09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 hướng dẫn quy trình hiệpthương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồngnhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chính phủ -Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành, quy định:

- Căn cứ vào kết quả hiệp thương lần thứ nhất, chậm nhất là 90ngày trước ngày bầu cử, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấpxã tiến hành điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan,tổ chức, đơn vị và thôn, tổ dân phố (đối với cấp xã) được giới thiệu ứng cử đạibiểu Hội đồng nhân dân cấp mình theo quy định tại Điều 51của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015. Vănbản điều chỉnh được gửi ngay đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chứchội nghị hiệp thương.

- Trên cơ sở điều chỉnh của Thường trực Hội đồng nhân dân từng cấpvề cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồngnhân dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị và thôn, tổ dân phố (đối với cấp xã), BanThường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã cótrách nhiệm thông báo cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, thôn, tổ dân phố đượcphân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và hướng dẫn về nộidung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử theo quy địnhcủa Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và Chương IIcủa Nghị quyết này.

 

Tham khảo:

Luật bầu cử đại biểu Quốchội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015

Nghị quyết liên tịch09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày15/01/2021 hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốchội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ủy banThường vụ Quốc hội - Chính phủ - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành;

Nghị quyết1186/2021/UBTVQH14 ngày11/01/2021 hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứngcử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giớithiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hộiđồng nhân dân trong bầu cử bổ sung do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành;

 

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK