HỎI – ĐÁP DÀNH CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ THÁNG 4 – SỐ 1
Cập nhật : 11:02 - 21/07/2021


Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương ứng cử đại biểu Quốchội?

Trả lời:

Căncứ Điều 42 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015:

Trên cơ sở điều chỉnh lần thứ nhất cửa Ủy ban thường vụ Quốc hội, căn cứ vào tiêuchuẩn của đại biểu Quốc hội, cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được phân bổsố lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội tiến hành lựa chọn,giới thiệu người của cơ quan, tổ chức,đơn vị mình ứng cử đại biểu Quốc hội như sau:

- Ban lãnh đạo tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổchức xã hội dự kiến người của tổ chức mình để giới thiệu ứng cử đại biểu Quốchội, tổ chức lấy ý kiến nhận xét của hội nghị cử tri nơi người đó công tác.Trên cơ sở ý kiến của hội nghị cử tri, ban lãnh đạo tổ chức hội nghị Ban thườngvụ mở rộng để thảo luận, giới thiệu người cửa tổ chức mình ứng cử đại biểu Quốc hội;

- Ban lãnh đạo cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tếphối hợp với ban chấp hành công đoàn cơ quan, tổ chức, đơn vị dự kiến người củacơ quan, tổ chức, đơn vị mình, để giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, tổ chứclấy ý kiến nhận xét của hội nghị cử tri nơi người đó công tác. Trên cơ sở ý kiến của hội nghị cử tri, ban lãnhđạo cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hộinghị gồm lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị, đại diện ban chấp hành công đoàn,đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc để thảo luận, giới thiệu người của cơquan, tổ chức, đơn vị mình ứng cử đại biểu Quốc hội;

- Ở đơn vị vũ trang nhân dân, chỉ huy đơn vị dự kiến người của đơn vị mình để giới thiệu ứng cửđại biểu Quốc hội, tổ chức lấy ý kiến nhận xét của hội nghị cử tri nơi người đócông tác. Trên cơ sở ý kiến của hội nghị cử tri, chỉ huy đơn vị tổ chức hộinghị gồm lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, đại diện ban chấp hành công đoàn (nếu có),đại diện quân nhân và chỉ huy đơn vị cấpdưới trực tiếp để thảo luận, giới thiệu người của đơn vị mình ứng cử đại biểuQuốc hội;

- Việc tổ chức hội nghị cử tri quy định tại Điều này được thựchiện theo quy định tại Điều 45 của Luậtnày;

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương giới thiệu người ứng cửđại biểu Quốc hội phải chuyểnbiên bản hội nghị cử tri nơi công tác và biên bản hội nghị ban lãnh đạo cơquan, tổ chức, đơn vị mình nhận xét về ngườiđược giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội đến Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnhtrước khi hội nghị hiệp thương lần thứ hai được tổ chức.

 

Câu hỏi: Pháp luật quyđịnh như thế nào về nội dung, thủ tục tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứnhất?

Trả lời:

Tại Điều 2 Nghị quyết liên tịch09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày15/01/2021 hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểuQuốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ủyban Thường vụ Quốc hội - Chính phủ - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành, quyđịnh:

- Hội nghị cử chủ tọa trong Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặttrận Tổ quốc Việt Nam (đối với hội nghị hiệp thương ở trung ương) hoặc trongBan Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh (đối với hội nghịhiệp thương ở địa phương) và Thư ký hội nghị.

- Đối với hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở trung ương, đại diệnỦy ban Thường vụ Quốc hội trình bày dự kiến về cơ cấu, thành phần, số lượngngười của tổ chức chính trị, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổchức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhândân ở trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.

Đối với hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở địa phương, đại diệnThường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trình bày dự kiến của Ủy ban Thường vụQuốc hội về cơ cấu, thành phần, số lượng người của tổ chức chính trị, Ủy banMặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, cơ quannhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểuQuốc hội.

- Hội nghị thảo luận để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượngngười được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội của cơ quan, tổ chức, đơn vị,bảo đảm số dư người ứng cử, tỷ lệ người ứng cử đại biểu Quốc hội là phụ nữ,người dân tộc thiểu số theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đạibiểu Hội đồng nhân dân.

Trường hợp không thỏa thuận được vấn đề nào thì hội nghị quyếtđịnh biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Hội nghị cử Tổ kiểmphiếu gồm từ 03 đến 05 người. Trường hợp quyết định biểu quyết bằng hình thứcbỏ phiếu kín thì phiếu biểu quyết phải đóng dấu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương. Chỉ các đại biểu thuộc thành phầnhội nghị hiệp thương có mặt tại hội nghị mới được quyền biểu quyết.

- Hội nghị thông qua biên bản (theo Mẫu số 01/BCĐBQH-MT kèm theoNghị quyết này).

- Việc gửi biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở trung ươngđược thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 38 của LuậtBầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; ở cấp tỉnh đượcthực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 39 của Luật Bầu cửđại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

 

Tham khảo:

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015

Nghị quyết liên tịch09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày15/01/2021 hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốchội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ủy banThường vụ Quốc hội - Chính phủ - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành;

Nghị quyết1186/2021/UBTVQH14 ngày11/01/2021 hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứngcử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giớithiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hộiđồng nhân dân trong bầu cử bổ sung do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành;

Nghị quyết liên tịch09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày15/01/2021 hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốchội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ủy banThường vụ Quốc hội - Chính phủ - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành;

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK