HỎI – ĐÁP DÀNH CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ THÁNG 4 – SỐ 3
Cập nhật : 11:00 - 21/07/2021


Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về tổchức hội nghị hiệp thương lần thứ ba vớinhững người ứng cử đại biểu Quốc hội?

Trả lời:

Căn cứ Điều 25 Nghị quyết liên tịch09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày15/01/2021 hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểuQuốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ủyban Thường vụ Quốc hội - Chính phủ - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành, quyđịnh:

- Hội nghị hiệp thương lần thứ ba được tổ chức trong khoảngthời gian từ ngày 14 tháng 4 năm 2021 đến ngày 18 tháng 4 năm 2021.

- Hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở trung ương do Đoàn Chủtịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triệu tập, chủ trìvà tổ chức chậm nhất là 35 ngày trước ngày bầu cử. Thành phần hội nghị hiệpthương lần thứ ba ở trung ương thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hộiđồng nhân dân 2015.

Hội nghị hiệp thương lầnthứ ba căn cứ vào tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, cơ cấu, thành phần, số lượngngười của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểuQuốc hội đã được Ủy ban thườngvụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ hai và kết quả lấy ý kiến cử tri để lựa chọn,lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội.

Biên bản hội nghị hiệpthương phải ghi rõ thành phần, số lượng người tham dự, diễn biến, kết quả hội nghị và được gửi ngay đến Hộiđồng bầu cử quốc gia và Ủy ban thườngvụ Quốc hội.

- Hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở địa phương do BanThường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh triệu tập vàchủ trì, tổchức chậm nhất là 35 ngàytrước ngày bầu cử. Thành phần hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 39 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hộiđồng nhân dân 2015.

Hội nghị hiệp thương lầnthứ ba căn cứ vào tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, cơ cấu, thành phần, sốlượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cửđại biểu Quốc hội đã được Ủy ban thườngvụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ hai và kết quả lấy ý kiến cử tri để lựa chọn,lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội.

Biên bản hội nghị hiệpthương phải ghi rõ thành phần, số lượng người tham dự, diễn biến, kết quả hội nghị và được gửi ngay đến Hộiđồng bầu cử quốc gia, Ủy ban thườngvụ Quốc hội, Ban thường trực Ủy ban trungương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban bầucử ở tỉnh.

- Danh sách giới thiệu người ứng cử trình hội nghị hiệpthương lần thứ ba phải bảo đảm có số dư lớn hơn số dư quy định tại khoản 6 Điều 57 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hộiđồng nhân dân2015.

 

Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nàovề nội dung, thủ tục tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba với những người ứng cử đại biểuQuốc hội?

Trả lời:

Tại Điều 26 Nghị quyết liên tịch09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày15/01/2021 hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểuQuốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ủyban Thường vụ Quốc hội - Chính phủ - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành, quyđịnh:

- Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ươngMặt trận Tổ quốc Việt Nam (đối với hội nghị hiệp thương ở trung ương), BanThường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh (đối với hội nghị hiệpthương ở cấp tỉnh) báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét vàsự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người ứng cử,trong đó nêu rõ những trường hợp cần xem xét do có vụ việc cử tri nêu và danhsách người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.

Những trường hợp người ứng cử không đạt sự tín nhiệmcủa trên 50% tổng số cử tri tham dự tại hộinghị cử tri nơi cư trú thì không đưa vào danh sách giới thiệu tại hộinghị hiệp thương lần thứ ba, trừ trường hợp đặc biệt cần báo cáo rõ để hộinghị hiệp thương xem xét, quyết định.

- Hội nghị tiến hành thảo luận, lựa chọn, lập danh sáchnhững người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội.

Trường hợp không thỏa thuận được thì hội nghị quyết địnhbiểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Hộinghị cử Tổ kiểm phiếu gồm từ 03 đến 05 người.Trường hợp quyết định biểu quyết bằnghình thức bỏ phiếu kín thì phiếubiểu quyết phải đóng dấucủa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương. Chỉ cácđại biểu thuộc thành phần hội nghị hiệp thương có mặt tại hội nghị mới được quyền biểuquyết.

- Hội nghị thông qua biên bản và danh sách những người đủtiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội (theo Mẫu số 01/BCĐBQH-MT và Mẫusố 04/BCĐBQH-MT kèm theo Nghị quyết này).

- Việc gửi biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ ba ởtrung ương và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốchội được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 57 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hộiđồng nhân dân2015; ở cấp tỉnh được thực hiện theo quy địnhtại khoản 2 Điều 57 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội vàđại biểu Hội đồng nhân dân 2015 chậm nhất là ngày 23 tháng 4 năm 2021.

 

Tham khảo:

Luật bầu cử đại biểu Quốchội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015

Nghị quyết liên tịch09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày15/01/2021 hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốchội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ủy banThường vụ Quốc hội - Chính phủ - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành;

Nghị quyết1186/2021/UBTVQH14 ngày11/01/2021 hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứngcử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giớithiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hộiđồng nhân dân trong bầu cử bổ sung do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành;

Nghị quyết liên tịch09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày15/01/2021 hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốchội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ủy banThường vụ Quốc hội - Chính phủ - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành;

 

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK