Phát huy vai trò của đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong việc đào tạo nguồn nhân lực trẻ cho Đảng
Cập nhật : 10:32 - 17/12/2020

Trong công tác xây dựng và phát triểnĐảng hiện nay, công tác cán bộ luôn được coi là yếu tố then chốt, trong đó, việcđào tạo đội ngũ cán bộ trẻ, có đủ năng lực, phẩm chất, trí tuệ luôn được lãnhđạo Đảng, nhà nước quan tâm. Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Cán bộlà cái gốc của mọi công việc”[1], “Muôn việc thành cônghoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”[2]. Trong suốt 90 năm hoạtđộng, Đảng ta luôn xác định công tác thanh niên đóng vai trò đặc biệt quantrọng. Ngày 25/7/2008, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X ban hành Nghị quyết25-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thờikỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Nghị quyết xác định “Xây dựng Đoànvững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảngtrước một bước”. Chính vì vậy, tổ chức Đoàn cần tiếp tục phát huy vai trò làtrường học xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên phấn đấu,rèn luyện, trưởng thành, đóng góp nguồn nhân lực kế cận có chất lượng cho ĐảngCộng sản Việt Nam.

Để pháthuy vai trò của Đoàn trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, Đoàn TNCS Hồ ChíMinh cần quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Một là, tổ chức Đoàn cần xây dựng đoànthật sự vững mạnh, trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, thật sự làngười bạn tin cậy của thanh niên, nơi chia sẻ tâm tư nguyện vọng, dẫn dắt thanhniên vượt qua những khó khăn, bồi dưỡng niềm tin, lý tưởng của thanh niên vớiTổ quốc, với Đảng và với sự nghiệp cách mạng. Tăng cường mối quan hệ mật thiết,gắn bó giữa Đảng với thanh niên. Để thực hiện được nhiệm vụ xuyên suốt, trọngtâm này đòi hỏi tổ chức đoàn phải không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, tạobước đột phá về công tác tổ chức cán bộ, thường xuyên đổi mới nội dung, phươngthức hoạt động, đa dạng hóa các loại hình đoàn kết, tập hợp thanh niên. Cácchương trình hoạt động của Đoàn một mặt phải phát huy tinh thần xung kích, tìnhnguyện của thanh niên, đồng thời quan tâm bồi dưỡng, hỗ trợ thanh niên, bảo vệđược quyền và lợi ích của thanh niên; tạo điều kiện, môi trường cho thanh niênphát triển bản thân, cống hiến cho xã hội.

- Hai là, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải gópphần tích cực vào việc xây dựng sự thống nhất tư tưởng trong thanh niên. Tổchức đoàn cần tăng cường tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoànviên thanh niên về chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao nhậnthức của thanh niên về Đảng, tích cực tham gia bảo vệ Đảng, trước hết là bảo vệchủ trương, đường lối, đấu tranh chống lại những luận điểm xuyên tạc, chống pháĐảng của các thế lực thù địch, cơ hội. Trong công tác tuyên truyền giáo dục củaĐoàn, các cấp bộ đoàn cần thực hiện tốt cuộc vận động “ Tuổi trẻ Việt Nam họctập và làm theo lời Bác”, trong đó hướng trọng tâm là “làm theo lời Bác”, nhânrộng các điển hình thanh niên tiên tiến, làm cho cuộc vận động này trở thànhphong trào hành động cách mạng sinh động, thường xuyên trong cuộc sống, sinhhoạt, học tập, lao động hàng ngày. Đoàn cần mềm hóa phương thức giáo dục theohướng đa dạng về hình thức, đổi mới về nội dung. Ví như tổ chức các hội thi tìmhiểu, thi Olympic đối với các môn học chính trị, thi thuyết trình, hùng biệntheo các chủ đề tư tưởng, thi tìm hiểu lịch sử, truyền thống, hành quân vềnguồn, hành trình làm theo lời Bác, tổ chức các diễn đàn, đối thoại, hội thảo…Biên soạn tài liệu các bài học lý luận chính trị cơ bản phù hợp với từng đốitượng đoàn viên theo dạng tài liệu hỏi đáp, kết hợp giảng lý thuyết với minhhọa hình ảnh, thảo luận trao đổi, phản biện nhóm. Chú trọng đến các đối tượngthanh niên đặc thù, tránh tình trạng để các đối tượng cần được giáo dục nhưnglại không được tiếp cận các nội dung, loại hình giáo dục của Đoàn. Bên cạnh đó,với tư cách là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, gần với thanh niên,các cấp bộ đoàn cần chủ động, thường xuyên nắm bắt, tìm hiểu tư tưởng thanhniên, xác định các vấn đề thanh niên đang quan tâm từ đó chủ động giúp đỡ, địnhhướng cho thanh niên về công tác tư tưởng; tránh bị ảnh hưởng bởi những thôngtin độc hại, xuyên tạc trên internet, mạng xã hội.

- Ba là, các cấp bộ đoàn chủ động, tíchcực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ trẻ cho Đảng; tạo môitrường thuận lợi để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, phấn đấu trở thành đảngviên Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua các phong trào hành động cách mạng củatuổi trẻ như “thanh niên tình nguyện”, “tuổi trẻ sáng tạo”, “tuổi trẻ xung kíchbảo vệ Tổ quốc”..., cần tạo môi trường cho cán bộ đoàn rèn luyện, cống hiến;tạo môi trường cho thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên. Đoàn là nguồn trựctiếp tham gia công tác phát triển đảng viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú, giáodục và rèn luyện đảng viên trẻ, cung cấp cán bộ cho Đảng, góp phần xây dựngĐảng về tổ chức. Trong thời gian qua, các cấp bộ đoàn đã triển khai nhiều biệnpháp trong việc bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu với Đảng, số lượng đảngviên được kết nạp là đoàn viên ưu tú chiếm hơn 60% tổng số đảng viên kết nạptrong cả nước. Nhiều cán bộ đoàn trưởng thành được Đảng tin tưởng giao nhiệmvụ, giữ cương vị quan trọng trong tổ chức đảng, chính quyền các cấp. Đây lànguồn lực to lớn, hùng hậu, có chất lượng làm cho tổ chức đảng thêm vững mạnh,vừa trẻ hóa đội ngũ của Đảng, tăng cường sức chiến đấu, bảo đảm sự kế thừa vàphát triển liên tục của Đảng. Tổ chức đoàn cần chủ động và làm tốt hơn công tácchuẩn bị và giới thiệu cán bộ trẻ cho Đảng. Muốn vậy, Đoàn phải thực hiện tốtcông tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo và sử dụng đội ngũ cán bộ đoàn. Mấu chốtđể giải quyết vấn đề này là tổ chức đoàn cần tích cực, chủ động tham mưu vàtriển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế cán bộ đoàn, làm tốt công tác quyhoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ đoàn. Trong công tác giớithiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, các cấp bộ đoàn cần quan tâm chú trọng thựchiện đúng quy trình, coi trọng chất lượng chính trị để nâng cao tỷ lệ đoàn viênưu tú giới thiệu cho Đảng kết nạp. Tổ chức đoàn các cấp cần xây dựng tiêu chuẩnđoàn viên ưu tú phù hợp với tiêu chuẩn xét kết nạp đảng viên của Đảng, chútrọng đoàn viên thanh niên là sinh viên, thanh niên công nhân, thanh niên sảnxuất giỏi, dân tộc thiểu số. Các cấp bộ đoàn cần có kế hoạch tổng kết rút kinhnghiệm và đề ra giải pháp mới đối với chương trình “Rèn luyện đoàn viên”, cuộcvận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản ViệtNam”.

- Bốn là, các cấp bộ đoàn tiếp tục thammưu cho Đảng về công tác thanh niên, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanhniên, trước mắt là thực hiện tốt chính sách, pháp luật về thanh niên; nghiêncứu sửa đổi, hoàn thiện Luật Thanh niên. Cùng với đó là tiến hành Chiến lượcphát triển thanh niên trong thời kỳ mới, tham gia góp ý, xây dựng đường lối,chính sách của Đảng, góp ý phê bình đảng viên và cấp ủy đảng, chú trọng côngtác phản biện, giám sát của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Chăm lo phát triển các tổchức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt nhằm đoàn kết rộng rãi các tầng lớp thanhniên, tham gia tích cực vào quá trình phát triển kinh tế- xã hội, tham gia xâydựng Đảng, chính quyền tại các địa phương; động viên đoàn viên, thanh niên thựchiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhànước. Đoàn thanh niên cần cụ thể hóa và có cơ chế để thực hiện việc phản biện,giám sát của tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh niên. Mỗi đoàn viên, thanh niênvà tổ chức đoàn phải nâng cao năng lực nhận thức, hiểu biết của mình về Đảng,về các mặt đời sống xã hội, nhu cầu, tâm tư nguyện vọng của thanh niên, quátrình đổi mới và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước dưới sự lãnh đạo củaĐảng. 


[1] Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội2005, T5, tr. 269

[2] Sách đã dẫn (Sđd), T5, tr. 240

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK