PHƯƠNG THỨC GIÁM SÁT TRONG NỘI BỘ NỀN HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Cập nhật : 14:49 - 25/09/2020
Phương thức giám sát phụ thuộc rất nhiều vào chủ thể giám sát sử dụng hình thức giám sát cụ thể, chẳng hạn như thông qua việc báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước ở cấp dưới đối với cơ quan hành chính nhà nước ở cấp trên, thông qua khiếu nại, tố cáo hoặc thông qua báo chí. Các phương thức này có thể được thực hiện bằng phương pháp thảo luận, gửi kiến nghị, phản ánh qua phương tiện truyền thông hay lập chương trình, kế hoạch giám sát…

Phương thức là cách thức, phương pháp tiến hành . Phương thức giám sát trong nội bộ nền hành chính đối với đội ngũ cán bộ, công chức là cách thức, phương pháp thực hiện những chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất. Phương thức giám sát phụ thuộc rất nhiều vào chủ thể giám sát sử dụng hình thức giám sát cụ thể. Phương thức giám sát trong nội bộ nền hành chính đối với đội ngũ cán bộ, công chức bằng phương pháp thảo luận, gửi kiến nghị, phản ánh qua phương tiện truyền thông hay lập chương trình, kế hoạch giám sát…

Thứ nhất, giám sát nội bộ nền hành chính đối với đội ngũ cán bộ, công chức thông qua việc báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước ở cấp dưới đối với cơ quan hành chính nhà nước ở cấp trên
Giám sát nội bộ nền hành chính đối với đội ngũ cán bộ, công chức là thẩm quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đại diện cho quyền lợi cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước về việc thường xuyên theo dõi, xem xét, đánh giá đối với toàn bộ hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước thông qua việc báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước ở cấp dưới đối với cơ quan hành chính nhà nước ở cấp trên Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo công tác với Chính phủ, Uỷ ban nhân dân cấp huyện báo cáo công tác với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh… về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình thông qua công tác quản lý và phát triển kinh tế, quản lý tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, quản lý văn hóa, thể thao và du lịch, quản lý thông tin và truyền thông, quản lý y tế, chăm sóc sức khỏe của Nhân dân và dân số… Do vậy, các cơ quan hành chính nhà nước giám sát đối với các loại báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất theo quy định của pháp luật. Các cơ quan hành chính nhà nước sẽ tiến hành giám sát nội bộ nền hành chính nhà nước thông qua kênh báo cáo của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ đó sẽ thấy được những thành tựu và những mặt còn hạn chế trong việc quản lý hành chính nhà nước, từ đó, đưa ra các kiến nghị, giải pháp thực thi việc quản lý nhà nước trong tất cả các ngành, các lĩnh vực có giá trị thực tiễn cao hơn.

Thứ hai, giám sát nội bộ nền hành chính đối với đội ngũ cán bộ, công chức thông qua khiếu nại, tố cáo
Hiến pháp năm 2013, Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018… quy định quyền khiếu nại, quyền tố cáo nhằm đảm bảo quyền con người, quyền công dân nhằm đảm bảo sự giám sát bên trong của các cơ quan hành chính nhà nước. Việc giám sát trong nội bộ nền hành chính trong thực thi công vụ của các cơ quan hành chính nhà nước thông qua khiếu nại, tố cáo thì các cá nhân, cơ quan có thẩm quyền đã được tiếp cận với những thông tin, những hành vi vi phạm pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức, từ đó là cơ sở để các cơ quan hành chính nhà nước kiểm tra, giám sát lại hoạt động, hành vi quản lý hành chính nhà nước nhằm kịp thời sửa chữa những sai phạm và đưa ra những biện pháp xử lý dứt điểm đối với những cán bộ, công chức vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật.

 Thứ ba, giám sát nội bộ nền hành chính đối với đội ngũ cán bộ, công chức thông qua báo chí
Với thông tin nhanh chóng, khách quan, chính xác được thể hiện ở chỗ các cơ quan hành chính nhà nước tiếp nhận thông tin do báo chí cung cấp là cơ sở để tiến hành giám sát, thông qua báo chí đã phát hiện ra nhiều vụ sai phạm, tiêu cực, đặc biệt là những vụ đại án về tham nhũng trong các cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương và ở địa phương. Trong thời gian tới, các cơ quan báo chí của Việt Nam là một trong những kênh thông tin quan trọng góp phần giám sát, phát hiện ra những vấn đề còn nổi cộm trong nội bộ nền hành chính.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Từ điển Luật học, Nxb Từ điển Bách khoa - Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2006
2. Một số vấn đề về giám sát hành chính, http://hanam.gov.vn/thanhtra/Pages/Mot-so-van-%C4%91e-ve-giam-sat-hanh-chinh1390132597.aspx
3. TS. Lay G. Wescott, Quản lý tài chính công: Tăng cường hiệu quả điều hành và quản lý nhà nước, UNDP, 2009
4. Khi đồng lương công chức thấp,
https://www.nhandan.com.vn/xahoi/item/35384402-khi-dong-luong-cong-chuc-thap.html

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK