BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN NHIỆM KỲ 2016-2021 Ở NHỮNG NƠI TÁI LẬP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN – NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý
Cập nhật : 15:37 - 18/02/2016

                                     

            Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 dự kiến tiến hành vào ngày Chủ nhật 22 tháng 5 năm 2016. Đây là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong bối cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vừa kết thúc, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Hiến pháp năm 2013 và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước trong đó có việc triển khai bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở những nơi tái lập Hội đồng nhân dân theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

            Theo đó, tại Điều 4 của Luật Chính quyền địa phương quy định “Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định tại Điều 2 của Luật này”. Như vậy, chính quyền địa phương gồm có: Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh); Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện); Xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã); Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt. Theo Nghị quyết số 724/2009/UBTVQH12 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về danh sách 67 huyện, 32 quận, 483 phường của 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm gồm tổ chức HĐND (gồm: TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Nam Định, Quảng Trị, Phú Yên, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang) và Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của UBND huyện, quận, phường nơi thực hiện thí điểm thì tới đây sẽ tái lập Hội đồng nhân dân.

Như vậy, sau 7 năm không tổ chức Hội đồng nhân dân ở cấp huyện, quận, phường ở 10 tỉnh thành phố thì đến cuộc bầu cử lần này, các những địa phương này sẽ tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Để bảo đảm tổ chức thành công bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở những địa phương này ngoài việc thực hiện các quy định pháp luật về bầu cử nói chung, cần lưu ý thêm một số vấn đề sau đây:

1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố cần chủ động để dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở những địa phương này

Tại Điều 9 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đã quy định về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Điều 96 của luật này cũng quy định trách nhiệm dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Hội đồng nhân dân ở những nơi tái lập Hội đồng nhân dân thuộc thẩm quyền của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, đồng thời thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện, quận, phường trong việc dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường ở những nơi tái lập Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.

Tuy nhiên, đối với10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm (gồm: TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Nam Định, Quảng Trị, Phú Yên, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang) thì số lượng các huyện, quận và phường là rất lớn. Các tỉnh này vừa phải thực hiện việc dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình, đồng thời thực hiện việc dự kiến cơ cấu, số lượng và phân bổ người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở các đơn vị hành chính của mình thuộc diện tái lập Hội đồng nhân dân trong cùng một thời điểm là một khối lượng công việc rất nặng nề. Do đó, cần sớm chủ động có phương án chuẩn bị ngay việc dự kiến cơ cấu, số lượng và phân bổ người ứng cử ở những nơi tái lập Hội đồng nhân dân đảm bảo đúng tiến độ theo quy định của pháp luật.

2. Cần chủ động chuẩn bị tốt công tác giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và thực hiện tốt quy trình hiệp thương ở các địa phương này

Trên cơ sở dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở những nơi tái lập Hội đồng nhân dân quận, huyện, phường, do không có đại biểu Hội đồng nhân dân tái cử làm nòng cốt trong tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân ở những nơi này nên các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành chủ động nguồn nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong điều kiện không làm tăng thêm biên chế là một bài toán rất khó. Vì vậy, thời điểm này các địa phương cần chủ động chuẩn bị nguồn nhân sự có chất lượng, bảo đảm tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định tại Điều 2, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Điều 7 Luật tổ chức chính quyền địa phương để tổ chức Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

Tổ chức tốt công tác hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử và tổ chức tốt công tác hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Chú ý đến việc lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải bảo đảm ít nhất 35% người ứng cử là phụ nữ theo đúng quy định của pháp luật; bảo đảm số dư người ứng cử trong đơn vị bầu cử theo quy định của pháp luật là số người ứng cử ở mỗi đơn vị được bầu 03 đại biểu Hội đồng nhân dân thì ít nhất phải dư 02 người ứng cử, ở mỗi đơn vị được bầu 04 đại biểu Hội đồng nhân dân trở lên thì ít nhất dư 03 người ứng cử.

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đang đến gần, những công việc chuẩn bị để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và bầu ra được những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân đang được thức hiện. Đây không phải là trách nhiệm riêng của một cá nhân, tổ chức nào mà là trách nhiệm của tất cả các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương, cũng là trách nhiệm của nhân dân, cử tri cả nước trong việc thực hiện quyền bầu cử, ứng cử của mình. 

 

 

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK