Các địa phương triển khai tốt công tác chuẩn bị bầu cử
Cập nhật : 15:09 - 30/04/2011

Vừa qua, Hội đồng bầu cử Trung ương đã thành lập 10 đoàn công tác đi kiểm tra giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 tại 21 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau; Thành phố Hà Nội, Cần Thơ, tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hậu Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Phước, Đắk Lắk, Đắk Nông, Quang Nam và Quảng Ngãi.

Các đoàn giám sát đã làm việc với Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy, các cơ quan, tổ chức hữu quan các tỉnh, thành phố; kiểm tra thực tế tại một số đơn vị cấp huyện, cấp xã.

Qua giám sát cho thấy, nhìn chung, các địa phương đã triển khai tốt công tác chuẩn bị bầu cử.

TÌNH HÌNH CÔNG TÁC CHUẨN BỊ BẦU CỬ

Về lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử

Để tiếp tục triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016; các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử; tổ chức phân công nhiệm vụ, tăng cường kiểm tra, bám sát địa bàn cơ sở; thường xuyên giao ban để nhanh chóng nắm bắt tình hình và có biện pháp chỉ đạo. Các địa phương đã tổ chức các Hội nghị triển khai công tác bầu cử ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, qua đó quán triệt về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của cuộc bầu cử lần này.

Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, phân chia khu vực bỏ phiếu và lập danh sách cử tri

Việc thành lập Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Uỷ ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp xã được các địa phương khẩn trương thực hiện đảm bảo đúng số lượng, thành phần và thời gian. Ủy ban bầu cử các cấp đã ban hành kế hoạch triển khai với từng nhiệm vụ cụ thể; thường xuyên chỉ đạo công tác bầu cử qua giao ban, nghe báo cáo, kiểm tra nắm tình hình ở cơ sở. Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đã thành lập các tiểu ban; một số Ủy ban bầu cử Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã thành lập các tiểu ban, tổ chuyên viên giúp việc và có chương trình hoạt động phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ được phân công, chủ động tham mưu, sẵn sàng xử lý các tình huống của cuộc bầu cử.

Trên cơ sở Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về số đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu; phê chuẩn của Chính phủ và Uỷ ban nhân dân cấp trên về số lượng và danh sách các đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử, UBND các cấp đã thành lập các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Ban bầu cử đại biểu HĐND các cấp.

Các địa phương đã hoàn thành việc dự kiến phân chia các khu vực bỏ phiếu (Đắk Lắk có 1.790 khu vực bỏ phiếu, Quảng Bình có 1.136 khu vực bỏ phiếu, Khánh Hòa có 956 khu vực bỏ phiếu, Ninh Thuận có 476 khu vực bỏ phiếu…). Một số địa phương do thiếu trụ sở nên có khu vực bỏ phiếu dự kiến phải đặt nhờ ở nhà người dân. Việc thành lập các Tổ bầu cử ở mỗi khu vực bỏ phiếu được tiến hành bảo đảm thời hạn luật định. Một số địa phương mời giáo viên, bộ đội biên phòng… làm thành viên các Tổ bầu cử để đảm bảo công tác tổ chức bỏ phiếu, hướng dẫn cử tri, kiểm phiếu diễn ra thuận lợi (Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Phước…).

Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố đã chỉ đạo Ủy ban bầu cử HĐND cấp huyện và cấp xã tiến hành rà soát danh sách thường trú để lập danh sách cử tri với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, không để xẩy ra sai sót. Biểu mẫu danh sách cử tri đã được in ấn và chuyển đến các xã, phường, thị trấn. Ủy ban nhân dân cấp xã đang tiến hành rà soát, nắm bắt số người tạm trú, tạm vắng và niêm yết danh sách cử tri, cấp “Thẻ cử tri”, Giấy chứng nhận “Đi bỏ phiếu nơi khác”. Các địa phương đang tiếp tục rà soát, kiểm tra lần cuối và bảo đảm niêm yết danh sách cử tri đúng theo quy định của pháp luật.

Kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ hai

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lựa chọn, lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 theo đúng quy trình, cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu. Các cơ quan, tổ chức được phân bổ người ứng cử hợp lý, bảo đảm sự đại diện của các tầng lớp nhân dân trong cơ quan dân cử của trung ương và địa phương (tỉnh Hà Giang có 100% ứng cử viên đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số; Cần Thơ có tỷ lệ nữ ứng cử viên HĐND thành phố đạt 39,6%; tỉnh Hưng Yên có tỷ lệ ứng cử viên trẻ tuổi đại biểu Quốc hội đạt 30,76%; thành phố Hà Nội có tỷ lệ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII ngoài đảng đạt 43,66%...).

Về tình hình tự ứng cử, một số địa phương có người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016, thể hiện tinh thần dân chủ rộng rãi của nhân dân tham gia vào các cơ quan quyền lực nhà nước (tỉnh Hưng Yên có 123 người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã; thành phố Hà Nội có 30 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội; 10 người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố; tỉnh Hậu Giang có 6 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện).

Tuy nhiên, trong số những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở nhiều địa phương có một số cơ cấu khó đạt chỉ tiêu (người ngoài đảng, nữ, trẻ tuổi, tái cử có tỷ lệ thấp); một số ứng cử viên có trình độ chuyên môn không cao; tỉnh Đắk Nông sau khi phát hiện 02 trường hợp ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trước đây tham gia hoạt động Fulrô, đã đưa ra khỏi danh sách giới thiệu; một số địa phương của tỉnh Quảng Bình có yếu tố phức tạp giữa các dòng họ, yếu tố tôn giáo nên đã có trường hợp giới thiệu thêm ngoài dự kiến, tự ứng cử; tỉnh Quảng Trị có người được giới thiệu ứng cử nhưng không nộp hồ sơ, hoặc đã nộp hồ sơ và lấy ý kiến cử tri nơi cư trú nhưng vẫn xin rút khỏi danh sách ứng cử nên dễ xảy ra trường hợp không đảm bảo số dư theo quy định.

Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú

Việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được thực hiện theo đúng quy trình, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các Hội nghị được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, đúng pháp luật, được cử tri quan tâm, đến dự đông đủ. Các ý kiến phát biểu nhận xét, đánh giá thể hiện tinh thần dân chủ, thẳng thắn đối với các ứng cử viên về bản lĩnh chính trị, năng lực, trình độ, đạo đức, phẩm chất, mối quan hệ với quần chúng ở khu dân cư, về thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Những người ứng cử đại biểu Quốc hội đều nhận được tín nhiệm gần như tuyệt đối của cử tri (các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Phước… có 100% cử tri tín nhiệm); đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhận được sự nhất trí cao của cử tri nơi cư trú.

Tuy nhiên, trong các Hội nghị lấy ý kiến cử tri ở một số nơi vẫn có trường hợp chưa nhận được sự tín nhiệm cử tri như Ninh Thuận có một số ứng cử viên giữ các chức danh chủ chốt ở cấp xã có phiếu tín nhiệm dưới 50%; Cần Thơ có 01 ứng cử viên Hội đồng nhân dân thành phố do cơ quan Nhà nước giới thiệu nhưng không có cử tri tín nhiệm; có nơi cử tri phát biểu chung chung đối với tất cả ứng cử viên mà không phân tích sâu đối với từng người; cử tri băn khoăn cho rằng một số ứng cử viên trẻ tuổi chưa có nhiều kinh nghiệm nên khó phản ánh được nguyện vọng của nhân dân (Hậu Giang).

Giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử

Hầu hết các tỉnh, thành phố thành lập Tiểu ban chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo và phân công người có trách nhiệm, kinh nghiệm đã trải qua công tác tiếp dân, am hiểu pháp luật và nắm được những phức tạp trên địa bàn để chủ động giải quyết theo tinh thần dân chủ, đúng pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng của những người ứng cử. Đến nay, Ủy ban bầu cử ở nhiều địa phương đã nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử. Nội dung các đơn thư tập trung vào một số vấn đề về nhân sự, năng lực quản lý, điều hành của cơ quan hành chính, một số đơn khác liên quan đến đền bù đất đai, giải phóng mặt bằng, tranh chấp dân sự… Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan xem xét, giải quyết dứt điểm, tránh để xẩy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp, kéo dài, gây ảnh hưởng chung tới cuộc bầu cử.

Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử

Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử được các địa phương chuẩn bị chu đáo, triển khai có hiệu quả để nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, kết hợp tuyên truyền theo chiều rộng và chiều sâu; phát huy vai trò thông tin đại chúng, báo chí, vai trò tuyên truyền miệng thông qua các tổ chức đoàn thể và vai trò cơ sở; áp dụng nhiều sáng kiến phù hợp với đặc thù của từng địa phương.Các hình thức tuyên truyền sáng tạo được các địa phương áp dụng như  Đài phát thanh, truyền hình tỉnh Quảng Trị đã xây dựng 1 video clip, 2 phóng sự truyền hình, 4 phóng sự phát thanh về bầu cử và mở chuyên mục "Hướng tới ngày bầu cử" phát sóng 1 ngày 1 số; tỉnh Ninh Thuận tổ chức ghi âm và ghi hình 05 tiểu phẩm phát trên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa xây dựng phóng sự về lực lượng vũ trang với công tác bầu cử; tỉnh Đồng Nai phát hành đĩa CD gồm các ca khúc sáng tác về ngày bầu cử, có hình thức tuyên truyền trong các khu công nghiệp thông qua đội tuyên truyền lưu động; tỉnh Bình Phước đã in 4.000 cuốn hỏi đáp về bầu cử, 55.000 khẩu hiệu để phát cho các xã, phường, thị trấn và các cơ quan trong tỉnh; tỉnh Hà Giang, Cao Bằng dịch ra nhiều thứ tiếng để phát trên sóng phát thanh, truyền hình và in ấn tài liệu tuyên truyền đến bà con các dân tộc thiểu số.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự cho cuộc bầu cử

Cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương đã quan tâm chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội cho cuộc bầu cử; lực lượng chức năng có kế hoạch cụ thể, tăng cường nắm bắt tình hình và có phương án phối hợp, chủ động đối phó với các tình huống bất thường trước, trong và sau cuộc bầu cử; kịp thời phát hiện và ngăn chặn âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng bầu cử để tiến hành các hoạt động phá hoại. Công an, quân đội, bộ đội biên phòng các địa phương đã phối hợp, tham mưu cho cấp ủy và chính quyền giải quyết những vụ việc nhạy cảm, khiếu kiện, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; quản lý chặt chẽ hoạt động xuất, nhập cảnh; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, phòng cháy, chữa cháy, không để xảy ra cháy nổ trong ngày bầu cử; xây dựng phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối các điểm tổ chức bầu cử, nơi niêm yết danh sách và tiểu sử người ứng cử, danh sách cử tri và hòm phiếu. Đến nay, tình hình an ninh trật tự tại các địa phương được đảm bảo an toàn, ổn định và chưa có vấn đề phức tạp nảy sinh.

Nhiều địa phương đã quan tâm, theo dõi các vấn đề của thế giới, trong nước và của địa phương có thể phát sinh ảnh hưởng đến an ninh trật tự để có các biện pháp chỉ đạo kịp thời nhằm ổn định tư tưởng, tinh thần của nhân dân. Cụ thể như tâm lý xã hội lo lắng về dự án xây dựng nhà máy điện nguyên tử hạt nhân tại Ninh Thuận sau vụ rò rỉ phóng xạ hạt nhân ở Nhật Bản; tình trạng một số người dân qua lại biên giới trái phép (ở Cao Bằng); một số hộ đồng bào dân tộc di cư không theo quy hoạch, gây khó khăn trong công tác quản lý, đăng ký cử tri ở cơ sở (tỉnh Hà Giang); linh mục vận động giáo dân không bầu cử cho cán bộ xã hoặc vận động để đưa người của giáo phận, giáo dân vào tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (tỉnh Quảng Bình).

Nhìn chung, dư luận xã hội và tinh thần nhân dân, cử tri ở các tỉnh, thành phố phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo và tổ chức triển khai công tác bầu cử của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử, Ủy ban bầu cử các cấp cùng với sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội sẽ góp phần làm cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Về cơ sở vật chất phục vụ bầu cử

Các điều kiện vật chất chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở các tỉnh đến nay cơ bản đáp ứng được yêu cầu, như việc chuẩn bị các điểm bầu cử, in ấn các tài liệu, in hồ sơ ứng cử; triển khai in thẻ cử tri và danh sách cử tri, mở các lớp tập huấn về việc lập danh sách cử tri cho cán bộ phục vụ bầu cử từ cấp tỉnh đến cấp xã. Nguồn kinh phí Trung ương tạm cấp hiện chưa đáp ứng đầy đủ các nhiệm vụ chi phục vụ cuộc bầu cử, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, các địa phương đã cố gắng chỉ đạo sát sao, triển khai có hiệu quả, giải quyết dứt điểm các khó khăn của chính quyền cơ sở, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 diễn ra tốt đẹp.

Một số kiến nghị của các địa phương

Tại các buổi làm việc, Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức hữu quan các địa phương đã đề xuất, kiến nghị một số vấn đề tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử, cụ thể như sau:

- Hướng dẫn, cấp phát tài liệu tuyên truyền, cổ động cho ngày bầu cử; trang trí phòng bỏ phiếu, sơ đồ và nội quy phòng bỏ phiếu; chỉnh lý các nội dung khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động bầu cử để thống nhất triển khai; sớm công bố và chuyển danh sách những người ở trung ương về ứng cử ở địa phương để kịp thời biên tập tiểu sử, in ấn, niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội.

- Đề nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho phép tổ chức bầu cử sớm hơn ngày quy định (22/5/2011) ở một số xã vùng sâu, vùng xa, biển đảo… điều kiện đi lại và việc tổ chức bầu cử khó khăn.

- Hướng dẫn về trường hợp ứng cử viên chỉ đạt dưới 50% đại diện cử tri tín nhiệm, trong khi đó số lượng cử tri nơi cư trú tham gia tại buổi lấy ý kiến chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ (khoảng 5% so với tổng số cử tri sẽ đi bầu cử) thì có được đưa ra hiệp thương vòng 3 hoặc sau hiệp thương vòng 3 có được đưa vào danh sách chính thức các ứng cử viên hay không?.

- Kinh phí phân bổ từ trung ương về cho các tỉnh còn thấp so với nhu cầu thực tế chi phí phục vụ công tác chuẩn bị bầu cử. Đề nghị Hội đồng bầu cử, Bộ Tài chính xem xét, cấp bổ sung kinh phí cho các địa phương để phục vụ tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Một số ý kiến của các đoàn giám sát

Gần đến ngày bầu cử công việc nhiều hơn và có tính chất quyết định đến thành công của cuộc bầu cử. Vì vậy, các địa phương cần tiếp tục nỗ lực cố gắng thực hiện tốt các bước tiếp theo để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, lựa chọn được những người có đủ tiêu chuẩn, đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân địa phương và nhân dân cả nước trong các cơ quan quyền lực nhà nước. Các Đoàn giám sát lưu ý các địa phương cần làm tốt một số công việc sau đây:

- Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong năm 2011. Vì vậy, bên cạnh nhiệm vụ tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, đối nội, đối ngoại, Đảng bộ, chính quyền các cấp ở các tỉnh, thành phố cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn, tạo tiền đề cho việc xây dựng chính quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

- Đây là lần đầu tiên tổ chức đồng thời bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong cùng một ngày nên kinh nghiệm tổ chức chưa nhiều. Hơn nữa, bên cạnh những yếu tố thuận lợi là cơ bản, chúng ta cũng đang phải đối phó với những khó khăn nhất định cả ở trong và ngoài nước. Do vậy, các cơ quan, tổ chức hữu quan, các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương và mỗi cá nhân cần phát huy tinh thần trách nhiệm, triển khai công tác chuẩn bị bầu cử khẩn trương, nghiêm túc, chu đáo.

- Tổ chức tuyên truyền công bằng cho các ứng cử viên ở Trung ương, địa phương và người tự ứng cử để cử tri hiểu rõ năng lực, trình độ, phẩm chất của từng người trước khi bỏ phiếu, qua đó bầu ra những đại biểu tiêu biểu về đức, tài làm người đại diện trong các cơ quan quyền lực nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hoá các hình thức thông tin, tuyên truyền bầu cử thiết thực, hiệu quả, tạo sự lan toả chung trong toàn xã hội. Coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sự đồng thuận trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân.

- Tổ chức tập huấn, quán triệt nghiêm túc những nội dung về công tác bầu cử. Chú trọng lựa chọn và tập huấn cho thành viên Tổ bầu cử và các bộ phận giúp việc các tổ chức phụ trách bầu cử; phổ biến, hướng dẫn nghiệp vụ đến từng tổ dân cư để cán bộ cơ sở vận động nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình; khắc phục triệt để tình trạng bầu thay, hạn chế phiếu trắng, phiếu không hợp lệ, tạo không khí phấn khởi trong ngày bầu cử.

- Tổ chức tốt Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách chính thức những ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; trong đó cần đặc biệt chú trọng đến đến phẩm chất, tư cách đạo đức của người ứng cử; những đối tượng tham ô, tham nhũng không được đưa vào danh sách ứng cử viên. Cố gắng bầu đủ số lượng đại biểu, đảm bảo số dư tại các đơn vị bầu cử; quan tâm đến tỷ lệ cơ cấu nữ, trẻ tuổi, dân tộc, ngoài đảng, tái cử; động viên, khuyến khích người tự ứng cử có đủ tiêu chuẩn, hướng về dân, phục vụ nhân dân.

- Rà soát và niêm yết danh sách cử tri đúng thời hạn luật định, cập nhật kịp thời những người đến và đi khỏi nơi cư trú; những người đi làm ăn xa; người vãng lai để bảo đảm quyền bầu cử của công dân. Liên hệ, động viên cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang, công nhân viên ở các doanh nghiệp, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, những người trẻ tuổi và toàn thể cử tri tham gia bầu cử đầy đủ.

- Làm tốt công tác an ninh, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử. Tổ chức rà soát đối tượng cơ hội chính trị để có phương án chủ động đấu tranh; kiểm tra tất cả các khâu ở các địa điểm bầu cử; tăng cường quản lý các vùng biên giới; quan tâm đến những vùng tôn giáo, dân tộc thiểu số; tuyên truyền để đồng bào hiểu về chủ trương chính sách của nhà nước, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo; có kế hoạch phòng ngừa, bảo vệ chặt chẽ ở khu vực bỏ phiếu, an toàn hòm phiếu…

- Càng gần đến ngày bầu cử, tình hình khiếu nại, tố cáo dự báo có xu hướng phức tạp, do đó cần giải quyết dứt điểm, kịp thời, nhất là sau khi niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử; đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng dân chủ trong khiếu nại, tố cáo để gây mất trật tự, an toàn xã hội, tạo niềm tin của nhân dân vào Đảng và chính quyền các cấp.

- Quan tâm đến cơ sở vật chất phục vụ bầu cử, thực hiện đúng quy định về hòm phiếu, các phiếu bầu, trang trí ở khu vực bỏ phiếu….; chủ động đối phó với những biến đổi bất thường của thời tiết khí hậu. Cần quán triệt tinh thần thực hành tiết kiệm, tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, tiết kiệm, đúng luật và thực sự là ngày hội của toàn dân.

- Bên cạnh việc công tác chuẩn bị bầu cử, cần quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương, tập trung thực hiện các nhóm giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK