• Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã đề ra mục tiêu “Xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày càng hiện đại”.
 • Một trong những chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020 là đổi mới, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan để hoạt động khai thác tài nguyên, sử dụng vốn và tài sản công được thực hiện có hiệu quả, khắc phục tình trạng thất thoát, lãng phí, đẩy mạnh đổi mới tổ chức, cơ chế hoạt động của các đơn vị dịch vụ công ph
 • Tập san Chính sách xóa đói, giảm nghèo và kỹ năng giám sát việc thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số được tiến hành biên soạn nhằm mục đích giới thiệu tới các vị đại biểu dân cử những vấn đề cơ bản, thực tiễn nhất về tình hình đói nghèo của vùng dân tộc thiểu số cùng với những đánh giá, nhận định cũng như kiến nghị về việc thực hiện công tác xóa
 • Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật được Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá X thông qua ngày 25 tháng 7 năm 2001 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2002 thay thế Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 1993.
 • Giá là tín hiệu tối quan trọng để cung và cầu tương tác, tìm tới điểm cân bằng và tạo ra hiệu ứng giảm tối thiểu lượng dư thừa hàng hóa sản phẩm. Nội dung kinh tế giá cả phản ánh cũng chính là cuộc thay đổi lớn bậc nhất trong lịch sử kinh tế đương đại Việt Nam, dẫn tới công cuộc đổi mới trọng đại khởi đầu năm 1986.
 • Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu tổ chức biên soạn cuốn sách “Đại biểu Quốc hội - Những điều cần biết” nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng cơ bản để các đại biểu mới trúng cử lần đầu tham khảo, vận dụng trong quá trình hoạt động. Cuốn sách trình bày về vị trí, tính chất, tổ chức và chức năng, nhiệm vụ, các quy trình, thủ tục hoạt động của Quốc
 • Tham vấn tạo điều kiện cho người dân phát biểu ý kiến của mình vào những vấn đề quốc sách, dân sinh và được chính quyền trực tiếp lắng nghe, chắt lọc, tiếp thu. Bên cạnh ý nghĩa giữ mối liên hệ với cử tri, tham vấn là công cụ quan trọng giúp cơ quan dân cử có đầy đủ căn cứ, lý lẽ và thông tin quan trọng, sát thực tế phục vụ cho hoạt động quyết định các chính sách và giám
 • Cuốn sách Gắn bó để đại diện cho cử tri nhằm góp phần hỗ trợ các đại biểu thực hiện chức năng đại diện. Cuốn sách cố gắng kết hợp hài hòa giữa lý luận với thực tiễn, trong đó nghiêng về cách viết có tính thực tế nhiều hơn, với nhiều ví dụ từ hoạt động phong phú của đại biểu dân cử.
 • Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật là một trong những chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quan trọng của Hội đồng nhân dân đ­ược ghi nhận trong Hiến pháp năm 1992 và đ­ợc Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003 quy định tại Ch­ơng III “Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thư­ờng trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đ
 • Thảo luận và quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, các vấn đề tài chính và ngân sách là công việc lớn, phức tạp nhưng có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử, tạo dựng và củng cố lòng tin của dân vào Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Cần phải sử dụng có hiệu quả các kết quả kiểm toán phục vụ việc nâng cao chất lượng và đảm bảo
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK