• Đại biểu Quốc hội là những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, là đại biểu cao nhất của nhân dân, ĐBQH không chỉ đại diện cho nhân dân nơi bầu ra mình mà còn đại diện cho nhân dân cả nước (quy định của Hiến Pháp). Thế thì tầm vóc của ĐBQH lớn lao quá, làm thế nào để ĐBQH thật sự là người đại diện cao nhất? Liệu ai có thể dám nhận mình là người đại diện
 • Ý chí, quyết tâm và tinh thần trách nhiệm thì đại biểu nào cũng có nhưng kiến thức và kỹ năng hoạt động thì ai cũng cảm nhận là còn nhiều “khoảng trống” phải được bù đắp. Về lý thuyết, nhiều sự thiếu hụt có thể được giải quyết bằng cách nâng cao động lực tinh thần; bằng công tác tổ chức, hành chính... mà không phải lúc nào cũng thực hiện được. Giải pháp khả thi nhất có th
 • Hoạt động của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) rất phong phú và đa dạng thể hiện trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Chỉ cần nói đến việc ĐBQH phải tham gia thảo luận và quyết định 14 nhiệm vụ của Quốc hội quy định tại Điều 84 Hiến pháp năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2001 (Hiến pháp năm 1992) (Điều này đã được ghi lại nguyên văn tại Điều 2 Luật Tổ chức Quố
 • Trong những năm gần đây, công tác thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội ngày càng đi vào chiều sâu, có chất lượng và hiệu quả thiết thực. Về cơ bản, nhiều Báo cáo thẩm tra đã xem xét, đánh giá các dự án luật, pháp lệnh về tính khoa học, sự phù hợp với thực tiễn, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, ý chí, nguyện vọng củ
 • Hiện nay, công tác bồi dưỡng đại biểu Quốc hội về kỹ năng hoạt động đại biểu có ý nghĩa và tấm quan trọng rất lớn. ĐBQH phải tiếp xúc cử tri, tiếp công dân để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng thu thập ý kiến, kiến nghị của họ để phản ánh với Quốc hội; nghiên cứu kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân và chuyển kịp thời đến cơ quan, người có thẩm quyền xem xét giải quyết th
 • Theo Từ điển tiếng Việt thì thẩm tra là việc xem xét để xác định về chất lượng. Thẩm tra văn bản trước hết là hoạt động của một chủ thể được tiến hành nhằm kiểm tra, đánh giá văn bản theo những tiêu chí nhất định. Tính đúng đắn của văn bản có thể được nhìn nhận dưới những góc độ khác nhau, nhưng nhìn chung bất kỳ một loại văn bản nào chỉ được coi là có chất lượng, gần với
 • Trong việc bồi dưỡng đại biểu Quốc hội có 3 yếu tố cơ bản tương tác, gắn kết với nhau, không thể thiếu một (nếu thiếu và không đồng bộ là khó thành công), đó là: Người được bồi dưỡng; Người bồi dưỡng, và cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ bồi dưỡng.
 • Mục tiêu lâu dài của công tác bồi dưỡng ĐBQH là hình thành những chương trình chuẩn cho mọi ĐBQH và chương trình cụ thể cho từng nhóm đại biểu Quốc hội để đảm bảo cho ĐBQH được tham gia bồi dưỡng thường xuyên, liên tục dưới nhiều hình thức trong cả nhiệm kỳ tham gia Quốc hội. Thông qua công tác bồi dưỡng và hoạt động thực tiễn phải góp phần tích cực để các đại biểu Quốc h
 • Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội là một trong những yêu cầu quan trọng mà các Đại hội Đảng lần thứ 8, 9 và 10 đã vạch ra để góp phần vào việc phát huy dân chủ, bảo đảm thực hiện chiến lược phát triển của đất nước, xây dựng, kiện toàn bộ máy Nhà nước vững mạnh trong sạch, có hiệu lực và hiệu quả. Xác định rõ chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội
 • Từ nhiều năm qua, việc bồi dưỡng, tăng cường kiến thức, kĩ năng hoạt động của các đại biểu Quốc hội đã được chú trọng thực hiện. Từ nhiệm kỳ Quốc hội khoá IX, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức một số hội nghị giới thiệu cho các đại biểu Quốc hội về kỹ năng làm đại biểu Quốc hội. Cho đến nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII này, với việc thành lập Trung tâm Bồi dưỡng Đại biểu Dân cử, ho
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK