• Từ sau Hiến pháp năm 1992, đặc biệt là trong những năm gần đây, công tác thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội ngày càng đi vào chiều sâu, có chất lượng và hiệu quả thiết thực. Về cơ bản, nhiều Báo cáo thẩm tra đã xem xét, đánh giá các dự án luật, pháp lệnh về tính khoa học, sự phù hợp với thực tiễn, phù hợp với chủ trương, chí
 • Trước năm 1997, hoạt động thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh được tiến hành theo Quy chế xây dựng luật, pháp lệnh (năm 1988), Luật tổ chức Quốc hội (1992), Quy chế hoạt động của Hội đồng dân tộc và Quy chế hoạt động của các Uỷ ban của Quốc hội (1993). Trong các văn bản này còn chưa có quy định cụ thể về các nội dung cần thiết của Báo cáo thẩm tra.
 • Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp của Quốc hội cần có sự nỗ lực của bản thân Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, của Chính phủ, của các cơ quan Nhà nước khác và phải có các yếu tố bảo đảm cho hoạt động đó.
 • Hoạt động thẩm tra của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội là khâu quan trọng bảo đảm chất lượng và hiệu quả của hoạt động lập pháp của Quốc hội. Trong thời gian qua, cùng với sự đẩy mạnh hoạt động lập pháp của Quốc hội, hoạt động thẩm tra của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban đã từng bước được cải tiến. Để góp phần đổi mới hơn nữa quy trình lập pháp của Quốc hội, ph
 • Quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 đã trực tiếp góp phần xác lập trật tự, kỷ cương trong hoạt động lập pháp, lập quy, đưa công tác xây dựng pháp luật của Nhà nước ta ngày càng đi vào nền nếp; đặc biệt là đã tạo ra bước ngoặt trong hoạt động xây dựng và ban hành luật của Quốc hội.
 • Thẩm tra dự án luật, pháp lệnh là một khâu quan trọng và bắt buộc trong quy trình xây dựng luật, pháp lệnh. Kết quả của hoạt động này được thể hiện bằng hình thức báo cáo thẩm tra. Đây là cơ sở rất quan trọng để Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội có căn cứ để xem xét thông qua các dự án luật, pháp lệnh một cách toàn diện, có chất lượng, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và
 • RIA- THÀNH PHẦN THAM GIA 02/11/2010  12:10:46 CH
  Thông thường, đánh giá tác động điều chỉnh của quy phạm pháp luật (Regulatory Impact Assessment-RIA) do bộ chủ trì tiến hành và đóng vai trò chính, trừ một số trường hợp thuê tư nhân làm. Trong một số trường hợp, chính phủ các nước có thể thành lập nhóm công tác liên bộ để tiến hành phân tích chính sách, nhưng bộ chủ trì vẫn đóng vai trò chủ đạo.
 • RIA-QUY TRÌNH THỰC HIỆN 02/11/2010  12:10:46 CH
  Quá trình tiến hành đánh giá tác động điều chỉnh của quy phạm pháp luật (Regulatory Impact Assessment-RIA ở các nước thường bắt đầu từ sớm, ngay khi có thảo luận đầu tiên về dự kiến thay đổi và tiến hành song song với quá trình xây dựng đề xuất về thay đổi chính sách. Trong khi chuẩn bị xây dựng báo cáo RIA sơ bộ cần phải tiến hành tham vấn các đối tượng liên quan như doa
 • RIA-PHẠM VI ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 02/11/2010  12:10:46 CH
  Đánh giá tác động điều chỉnh của quy phạm pháp luật (Regulatory Impact Assessment-RIA) là phương pháp đánh giá chi phí, hệ quả, những tác động có thể xảy ra đối với các nhóm trong xã hội, các khu vực, hoặc toàn bộ xã hội và nền kinh tế từ sự thay đổi chính sách hoặc pháp luật, được thực hiện trong qua trình làm luật, sửa đổi bổ sung các quy định pháp luật hoặc ban hành ch
 • Đánh giá tác động điều chỉnh của quy phạm pháp luật (Regulatory Impact Assessment-RIA cần đánh giá tác động của dự luật, chi phí đặt trong mối tương quan với lợi ích của dự luật có thể mang lại. Đây là thành tố quan trọng nhất của RIA và RIA cũng thường được đánh đồng với thao tác này.
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK