Giới thiệu Hội nghị bồi dưỡng “Kỹ năng giám sát dành cho đại biểu dân cử”


Thực hiện Kế hoạch số 98/KH-UBTVQH15 ngày 29/11/2021 của Ủy banThường vụ Quốc hội về bồi dưỡng đại biểu Quốc hội, Kế hoạch hoạt động năm 2022;Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Ban Công tác đại biểu, Trung tâm Bồi dưỡng đạibiểu dân cử dự kiến tổ chức hội nghị bồi dưỡng “Kỹ năng giám sát dành cho đạibiểu dân cử” tại thành phố Cần Thơ trong tháng 04/2022.


Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, nhiều đại biểu mới trúng cử hoạt độngtrong môi trường mới với nhiều lĩnh vực mới, trong khi hoạt động giám sát vừacó phạm vi rộng, vừa đòi hỏi kiến thức, kỹ năng chuyên sâu nên các đại biểu cầnphải tiếp tục đổi mới, sáng tạo để thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát...Do vậy, Hội nghị hỗ trợ các nội dung về kỹ năng giám sát giúp đại biểu vận dụngvào việc thực hiện nhiệm vụ của mình như kiến thức tổng quan về giám sát, cáckỹ năng cần thiết cho hoạt động giám sát như: Kỹ năng phân tích thông tin, kỹnăng chất vấn, kỹ năng giám sát chuyên đề, kỹ năng tham mưu trong hoạt độnggiám sát dành cho đội ngũ tham mưu giúp việc trong cơ quan dân cử…

Nội dung hội nghị cơ bản sẽ theo Khung chương trình bồi dưỡng đạibiểu Quốc hội đã được phê duyệt, cụ thể như sau:

Nhóm nội dung 1: Tổng quan về kỹ năng giám sát củađại biểu

- Khái niệm kỹ năng giám sát; cơ sở pháp lý của kỹ năng giám sát;

- Các kỹ năng cần có để đại biểu tham gia hoạt động giám sát; phânloại các kỹ năng trong quá trình giám sát;

- Sử dụng một số tiêu chí để giám sát (tính hiệu quả, tính côngbằng, tính hợp pháp, tính khả thi v.v…)

- Lồng ghép kỹ năng giám sát của đại biểu Quốc hội khi thực hiệncác nhiệm vụ khác tại Hội trường; tại các cơ quan của Quốc hội; Đoàn đại biểuQuốc hội.

Nhóm nội dung 2: Kỹ năng phân tích thông tin phụcvụ hoạt động giám sát

- Tầm quan trọng của thông tin trong hoạt động giám sát;

- Các loại thông tin cần thiết đối với hoạt động giám sát;

- Một số đặc thù của thông tin trong hoạt động giám sát;

- Các nguồn thông tin trong hoạt động giám sát; cách sử dụng cácnguồn thông tin trong hoạt động giám sát (từ Nhân dân, cử tri; chuyên gia; báochí; các nguồn trong Quốc hội; các cơ quan nhà nước khác; trên Internet);

- Tổng hợp, phân tích thông tin.

Nhóm nội dung 3: Kỹ năng chất vấn

- Khái quát về chất vấn gồm: Khái niệm chất vấn; mục đích của chấtvấn; cơ sở pháp lý của chất vấn; phân biệt giữa chất vấn và câu hỏi thôngthường;

- So sánh giữa chất vấn và hoạt động giải trình;

- Chủ thể, đối tượng chất vấn; trình tự, thủ tục và hệ quả củahoạt động chất vấn;

- Chất vấn tại phiên họp toàn thể và chất vấn tại phiên họp của Uỷban Thường vụ Quốc hội; Thường trực Hội đồng nhân dân;

- Kỹ năng thực hiện quyền chất vấn của đại biểu gồm: Chuẩn bịthông tin và lựa chọn vấn đề cần chất vấn; lựa chọn nội dung và xác định rõ mụcđích của câu hỏi chất vấn; Kỹ năng đặt câu hỏi chất vấn (làm nổi bật những yêucầu của câu hỏi chất vấn; những vấn đề cần tránh trong đặt câu hỏi chất vấn);tạo sự ủng hộ đối với nội dung chất vấn? sử dụng nghị trình trong hoạt độngchất vấn (thời điểm tiến hành phiên họp chất vấn và thời điểm nêu vấn đề chấtvấn của đại biểu trong phiên họp).

Nhóm chuyên đề 4: Kỹ năng tham gia giám sát chuyênđề

- Khái niệm giám sát chuyên đề; cơ sở pháp lý;

- Chủ thể; đối tượng của giám sát chuyên đề;

- Xác định mục tiêu của hoạt động giám sát chuyên đề;

- Lựa chọn nội dung giám sát chuyên đề;

- Trình tự, thủ tục tiến hành giám sát chuyên đề;

- Áp dụng một số yếu tố của hoạt động giải trình trong giám sátchuyên đề;

- Những kỹ năng cơ bản, quan trọng của đại biểu tham gia giám sátchuyên đề.

Nhóm nội dung 5: Kỹ năng tham mưu trong hoạt độnggiám sát (dành cho đội ngũ tham mưu giúp việc trong cơ quan dân cử)

- Tham mưu về thông tin trong hoạt động giám sát; lựa chọn nộidung giám sát;

- Tham mưu trong soạn thảo các văn bản trong giám sát như kế hoạchgiám sát; bộ câu hỏi; công văn; báo cáo giám sát v.v…

- Tham mưu trong các hoạt động giám sát cụ thể như giám sát chuyênđề; chất vấn; giải trình v.v…

Mỗi nhóm nội dung có phần trình bày, chia sẻ kinh nghiệm và phầnthực hành, trong đó phần thực hành sẽ gắn với chương trình, kế hoạch hoạt độngcủa Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Hội nghị “Kỹ năng giám sát dành cho đại biểu dân cử”dự kiến tổ chức từ ngày 04-06/4/2022 tại Thành phố Cần Thơ.

Số lượng, thành phần tham dự: Hội nghị dự kiến có khoảng 100 đạibiểu; gồm lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo Ban Công tác đại biểu, Đại biểu Quốc hộikhóa XV, đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân một số tỉnh/thành phố trựcthuộc trung ương; các báo cáo viên, cộng tác viên; công chức một số Văn phòngĐoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân; đại diện các đơn vị, cơ quan hữuquan (Số lượng đại biểu dự kiến có thểthay đổi theo tình hình dịch bệnh và sự chỉ đạo của Lãnh đạo Ban Công tác đạibiểu).

Trên đây là kế hoạch tổ chức hội nghị bồi dưỡng “Kỹnăng giám sát dành cho đại biểu dân cử”.

Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử trân trọng giới thiệu.

 

Cập nhật : 17:35 - 18/04/2022
In trang này Click here to Print it!