HỎI – ĐÁP DÀNH CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ THÁNG 3 – SỐ 2


Câu hỏi: Pháp luật quyđịnh như thế nào về thời gian niêm yết danh sách cử tri?

Trả lời:

Căn cứ Điều 32 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, thời gian niêmyết danh sách cử tri được quy định như sau:

Chậm nhất là 40 ngày trước ngày bầu cử, cơ quan lập danh sách cửtri niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và tại những địa điểm công cộng củakhu vực bỏ phiếu, đồng thời thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêmyết để Nhân dân kiểm tra.

 

Câu hỏi: Khi kiểm tra danh sách cửtri, nếu phát hiện có sai sót thì việc khiếu nại về danh sách cử triđược pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ Điều 33 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhândân 2015, việc khiếu nại về danh sách cử tri được quy định như sau:

Khi kiểm tra danh sách cửtri, nếu phát hiện có sai sót thì trong thờihạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết, công dân có quyền khiếu nại với cơ quan lậpdanh sách cử tri. Cơ quan lập danh sách cử tri phải ghi vào sổ những khiếu nạiđó. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, cơ quan lập danhsách cử tri phải giải quyết và thông báo cho người khiếu nại biết kết quả giảiquyết.

Trường hợp người khiếu nạikhông đồng ý về kết quả giải quyết khiếu nại hoặc hết thời hạn giải quyết màkhiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân theoquy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

 

Câu hỏi: Nếu cử tri vì chuyển đi nơikhác mà không thể tham gia bỏ phiếu ở nơi đã được ghi tên vào danh sách cửtri thì sẽ được giải quyết nhưthế nào?

Trả lời:

Theo Điều 34 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 quy định về bỏ phiếu ở nơi khác,từ khiniêm yết danh sách cử tri cho đến ngày bầu cử, nếu cử tri nào vì đi nơi khác,không thể tham gia bỏ phiếu ở nơi đã được ghi tên vào danh sách cử tri thì cóquyền xin giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi mình, đã có tên trong danh sách cử tri để được bổsung tên vào danh sách cử tri và tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội, đạibiểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ở nơi mình có thể tham gia bỏ phiếu. Khi cấpgiấy chứng nhận, Ủy ban nhândân cấp xã phải ghi ngay vào danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu thuộc địaphương mình bên cạnh tên cử tri cụm từ “Bỏ phiếu ở nơi khác”.

Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về hồ sơ ứng cử và thời gian nộp hồ sơ ứng cử?

Trả lời:

TheoĐiều 35 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, hồ sơ ứng cử và thời gian nộp hồ sơ ứng cửđược quy định như sau:

- Công dân ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dântheo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đạibiểu Hội đồng nhân dân 2015 phải nộp hồ sơ ứng cử chậm nhất là 70 ngày trước ngày bầu cử.

- Hồ sơ ứng cử bao gồm:

+ Đơn ứng cử;

+ Sơ yếu lý lịch có chứng nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vịcó thẩm quyền;

+ Tiểu sử tóm tắt;

+ Ba ảnh chân dung màu cỡ 4cm x 6cm;

+ Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật vềphòng, chống tham nhũng.

 

Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về nộp hồ sơ ứng cử?

Trả lời:

TheoĐiều 36 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, việc nộp hồ sơ ứng cử được quy địnhnhư sau:

- Việc nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử đại biểu Quốc hội đượcthực hiện như sau:

+ Người được tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổchức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở trung ương giớithiệu ứng cử nộp hai bộ hồ sơ ứng cử tại Hội đồng bầu cử quốc gia;

+ Người được tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổchức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổchức kinh tế ở địa phương giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử nộp hai bộ hồ sơứng cử tại Ủy ban bầu cử ở tỉnhnơi mình cư trú hoặc công tác thường xuyên;

+ Sau khi nhận và xem xét hồ sơ của những người ứng cử, nếu thấyhợp lệ theo quy định của Luật này thì Hội đồng bầu cử quốc gia chuyển danh sáchtrích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhậpcủa người được giới thiệu ứng cử đến Ban thường trực Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc ViệtNam. Ủy ban bầu cử ở tỉnhchuyển hồ sơ ứng cử của người được giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử tại địaphương đến Hội đồng bầu cử quốc gia; chuyển danh sách trích ngang lý lịch, bảnsao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của người được giới thiệuứng cử, người tự ứng cử tại địa phương đến Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh,để đưa vào danh sách hiệp thương.

- Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nộp một bộ hồ sơ ứng cửtại Ủy ban bầu cử ở đơn vị hànhchính mà mình ứng cử. Người tự ứng cử, người được giới thiệu ứng cử đại biểuHội đồng nhân dân của địa phương nào thì phải là người đang cư trú hoặc côngtác thường xuyên ở địa phương đó.

Sau khi nhận và xem xét hồ sơ của những người tự ứng cử, ngườiđược cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử, nếu thấy hợp lệ theo quy địnhcủa Luật này thì Ủy ban bầu cửchuyển danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khaitài sản, thu nhập của những người ứng cử đến Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấpđể đưa vào danh sách hiệp thương.

- Công dân chỉ được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu Hội đồng nhândân tối đa ở hai cấp trong cùng một nhiệm kỳ; nếu nộp hồ sơ ứng cử đại biểuQuốc hội thì chỉ được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu Hội đồng nhân dân ở mộtcấp.

 

Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồngnhân dân?

Trả lời:

TheoĐiều 37 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, những trườnghợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhândân được quy định như sau:

- Người đang bị tước quyền ứng cử theo bản án, quyết định của Tòaán đã có hiệu lực pháp luật, người đang chấp hành hình phạt tù, người bị hạnchế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

- Người đang bị khởi tố bị can.

- Người đang chấp hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án.

- Người đã chấp hành xong bản án, quyết định hình sự của Tòa ánnhưng chưa được xóa án tích.

- Người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sởgiáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc giáo dục tại xã,phường, thị trấn.

 

Tham khảo:

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015

Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015

Luật sửađổi, bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyềnđịa phương2019

Luật tổchức quốc hội2014

Luật sửađổi, bổ sung một số điều của luật tổ chức quốc hội 2020

 

Cập nhật : 10:25 - 21/07/2021
In trang này Click here to Print it!