27/11/2020 05:45 CH
Tên tài liệu: Xem xét một báo cáo RIA
Nội dung toàn văn: Download
Tác giả/Người trình bày: Faisal Naru
Nguồn tài liệu: Hội nghị đánh giá tác động dự án luật tại Ninh Thuận
Đối tượng bồi dưỡng: - Đại biểu quốc hội
- Tham khảo
Nhóm tài liệu: Pháp luật
Mô tả: ppt
Nội dung tóm tắt:  
 

         Xác định chính xác, rõ ràng vấn đề mà cơ quan đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) cho rằng cần phải được giải quyết.

         Nêu rõ mục tiêu của việc ban hành VBQPPL.

Mục đích của RIA là:
    Thuyết minh rằng để giải quyết vấn đề, cơ quan có thẩm quyền có thể cần phải có hành động can thiệp bằng việc ban hành VBQPPL.

         Nêu một số giải pháp có thể để thực hiện VBQPPL, trên cơ sở đánh giá chung tác động về kinh tế, xã hội, môi trường, hệ thống pháp luật; tác động đến các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; khả năng tuân thủ của cơ quan, tổ chức, cá nhân và các tác động khác.

         Kết luận sơ bộ rằng các phương án thay thế quy định khác không phải là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề, dựa trên so sánh những phân tích tác động tích cực và tiêu cực của các phương án đó. RIA sơ bộ nên được coi là kết luận ban đầu rằng phương án ban hành VBQPPL có nhiều khả năng là phương án tối ưu, nhưng không phải là kết luận cuối cùng A.

         Đưa ra bằng chứng về những tác động tích cực và tiêu cực của phương án được lựa chọn thể hiện trong dự thảo văn bản.

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK