Vai trò của Nhà nước trong thực hiện bảo hiểm nông nghiệp ở Tây Ban Nha
Cập nhật : 9:30 - 20/11/2017

 

Nông nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế Tây Ban Nha. Năm 1986, tỉ lệ lao động trong khu vực nông nghiệp chiếm khoảng 15% tổng số lao động, con số này đã giảm đáng kể so với tỉ lệ 42% năm 1960, mặc dù đây là mức cao gấp 2 lần so với bình quân của các quốc gia EU lúc đó.  Sau khi gia  nhập vào EU, Tây Ban Nha trở thành một trong những quốc gia có nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất thế giới với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm trong giai đoạn 1986-1991 là 4.1% so với tốc độ tăng trưởng bình quân của EU là 3%, tỉ trọng của khu vực nông nghiệp trong nền kinh tế Tây Ban Nha bị thu hẹp. Do đó, vào cuối những năm 1980, Tây Ban Nha đưa ra một loạt các cải cách trong nông nghiệp, trong đó có Luật về Bảo hiểm nông nghiệp, đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực bảo hiểm này, đảm bảo sự ổn định thu nhập và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong khu vực nông nghiệp, vì thế đã có những tác động tích cực đối với sự phát triển của khu vực nông nghiệp.

Hệ thống bảo hiểm nông nghiệp ở Tây Ban Nha được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa Nhà nước và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm. Hệ thống quản lý bảo hiểm nông nghiệp ở nước này gồm 3 thành phần: khu vực nhà nước, khu vực tư nhân và tái bảo hiểm. Trong đó, Nhà nước là bên cung cấp hỗ trợ tài chính và ngân sách của nhà nước trợ cấp khoảng 50% chi phí bảo hiểm. Do đó, Nhà nước có vai trò can thiệp và hỗ trợ trong hầu hết các trường hợp rủi ro. Ở Tây Ban Nha, cũng như nhiều quốc gia EU, Nhà nước không chỉ thực hiện chức năng quản lý mà còn trực tiếp đứng ra tổ chức các hoạt động bảo hiểm nông nghiệp ở các mức độ khác nhau. ENESA, một cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lương thực Tây Ban Nha, được thành lập có vai trò định hướng và hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong quá trình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm nông nghiệp. Chính quyền địa phương ở Tây Ban Nha cũng tích cực trong cơ chế quản lý rủi ro trong nông nghiệp với vai trò quản lý và giám sát các hoạt động bảo hiểm nông nghiệp. Bên cạnh đó, Nhà nước cũng tài trợ một phần đáng kể phí bảo hiểm cho tất cả nông dân tham gia bảo hiểm.

Nhà nước cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tái bảo hiểm cho các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước. Có thể nói, trong lĩnh vực tái bảo hiểm, Nhà nước có nhiều lợi thế so với khu vực tư nhân, ví dụ như lợi thế về giá của dịch vụ tái bảo hiểm (do có khả năng huy động được nguồn vốn để bù đắp cho các rủi ro, vì thế phí cung cấp dịch vụ tái bảo hiểm của Nhà nước thấp hơn so với các khu vực tư nhân).

Hỗ trợ của nhà nước đối với bảo hiểm nông nghiệp ở Tây Ban Nha tập trung vào các quy định luật về bảo hiểm, trợ cấp phí bảo hiểm cho người nông dân, cung cấp bảo hiểm và tái bảo hiểm thông qua CCS (Doanh nghiệp công thuộc Bộ Kinh tế, hoạt động với tư cách là nhà tái bảo hiểm cho các doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trưởng).

Theo mô hình bảo hiểm ở Tây Ban Nha, trợ cấp phí bảo hiểm được sử dụng như một công cụ chính sách nhằm thúc đẩy việc tham gia bảo hiểm nông nghiệp tự nguyện của người nông dân. Trong khi Agroseguro (Hiệp hội doanh nghiệp bảo hiểm tư nhân) chịu trách nhiệm xác lập mức phí bảo hiểm thì Nhà nước ấn định mức trợ cấp phí bảo hiểm. Hệ thống trợ cấp phí bảo hiểm đưa ra các mức trợ cấp phí bảo hiểm khác nhau đối với từng loại mùa vụ và từng loại gia súc, gia cầm cũng như đối với từng loại sẩn phẩm bảo hiểm khác nhau và cung cấp thêm trợ cấp thông qua các hiệp hội. Chi phí trợ cấp phí bảo hiểm được chia sẻ giữa chính quyền trung ương và các chính quyền địa phương Tây Ban Nha theo tỉ lệ nhất định.

Khu vực Nhà nước quản lý và triển khai bảo hiểm nông nghiệp gồm: Cơ quan Bảo hiểm và trợ cấp hưu trí, CCS và Cơ quan Nông nghiệp của các cộng đồng tự chủ.

·                     Cơ quan Bảo hiểm và trợ cấp hưu trí:  đóng vai trò điều chỉnh các giao dịch bảo hiểm và toàn bộ ngành bảo hiểm nông nghiệp, phê chuẩn cho các doanh nghiệp bảo hiểm tham gia Agroseguro hàng năm, kết hợp với ENESA đưa ra các quy định về điều chỉnh lỗ trong trường hợp rủi ro và các tiêu chí trợ cấp chi phí bảo hiểm, đề xuất với Bộ Kinh tế và Tài chính các quy định tái bảo hiểm mà CCS sẽ thực hiện.

·                     CCS là một thể chế kinh doanh công cộng, gắn liền với Bộ Kinh tế và Tài chính, có hai chức năng, đó là hoạt động với tư cách nhà cung cấp tái bảo hiểm của Nhà nước và điều tiết việc điều chỉnh lỗ khi người được bảo hiểm đưa ra số tiền yêu cầu bảo hiểm.

·                     Cơ quan Nông nghiệp của các cộng đồng tự chủ: hỗ trợ phát triển hệ thống bảo hiểm nông nghiệp thông qua việc hợp tác với Bộ Môi trường, Các vấn đề Nông thôn và Vùng biển xây dựng kế hoạch bảo hiểm nông nghiệp hàng năm, trợ cấp bảo hiểm của ENESA. Cơ quan này cũng điều phối hoạt động của các Ủy ban Khu vực về Bảo hiểm nông nghiệp nhằm tập hợp và nghiên cứu các đề xuất về cải thiện hệ thống bảo hiểm nông nghiệp trong mỗi cộng đồng.

Nhìn chung, hệ thống bảo hiểm nông nghiệp ở Tây Ban Nha trong nhiều năm qua là sự kết hợp giữa các nhà bảo hiểm tư nhân, Nhà nước và tái bảo hiểm, với sự hỗ trợ rất lớn từ Nhà nước. Nhà nước luôn tăng cường hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp nhằm đảm bảo sự ổn định về lợi nhuận và thu nhập cho người nông dân. Người nông dân lựa chọn mức độ bảo hiểm và các loại rủi ro được bảo hiểm, bao gồm bảo hiểm đối với tất cả các loại rủi ro. Chính phủ cung cấp trợ cấp bảo hiểm và tái bảo hiểm, thông qua CCS và Agroseguro. Hiệp hội các doanh nghiệp tái bảo hiểm Agroseguro có vai trò quản lý hành chính và chia sẻ rủi ro. Phần hỗ trợ của Nhà nước chiếm 50% tổng chi phí, bao gồm chi phí quản lý hành chính.Tỉ lệ tham gia bảo hiểm nông nghiệp của các nhà sản xuất nông nghiệp ở Tây Ban Nha tương đối cao so với nhiều quốc gia ở EU với khoảng 70% diện tích trồng ngũ cốc được bảo hiểm. Nhiều quốc gia EU ít được Nhà nước hỗ trợ hơn so với Tây Ban Nha. Ví dụ như ở Đức, các rủi ro được bảo hiểm thường bị hạn chế trong phạm vi một số loại nhất định (thường thì chỉ bảo hiểm cho mưa đá và sương mù) hoặc bảo hiểm bị giới hạn ở chất lượng sản phẩm[1].

 

 

 [1] Robert Dismukes, John L.Bird, “Risk management tools in Europe: Agicultural Insurance, Futures and Options”

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK