• Trong đời sống xã hội của nước ta, bầu cử đại biểu Quốc hội có một vị trí và ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng. Kể từ khi cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, ngày 6 tháng 01 năm 1946 để bầu ra Nghị viện nhân dân khai sinh Quốc hội của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nước ta đã trải qua 12 cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và cuộc b
 • Việc ra mắt, tiếp xúc cử tri của ứng cử viên đại biểu Quốc hội đã được quy định trong luật. Nhưng làm thế nào để buổi ra mắt, tiếp xúc cử tri của ứng cử viên đại biểu Quốc hội có thể đạt kết qủa như mong muốn cũng là một trong những khó khăn đầu tiên của các ứng cử viên.
 • Tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng và quyết định đối với các ứng cử viên tham gia bầu cử đại biểu dân cử như bầu đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân...Tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của người ứng cử Đại biểu Quốc hội dù ở nông thôn hay thành thị đều là hoạt động gặp gỡ tiếp xúc cử tri trực tiếp để báo cáo với cử tri về dự kiến chươn
 • Quan điểm xuyên suốt trong cương lĩnh phát triển đất nước của Đảng ta là tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng thời kỳ và từng chính sách phát triển. Từ quan điểm ấy, nhiều năm qua xóa đói giảm nghèo đã trở thành một chính sách xã hội trọng điểm trong suốt quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Nhìn lại thành tựu của sự
 • Hoạt động giám sát của Quốc hội khóa XII được tăng cường, có nhiều đổi mới về cách thức tiến hành, nhất là trong hoạt động chất vấn và giám sát theo chuyên đề.
 • Hoạt động lập pháp của Quốc hội khóa XII tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều tiến bộ cả về số lượng, chất lượng và quy trình, thủ tục; cơ bản đáp ứng được yêu cầu đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước.
 • Vừa qua, trong các Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm đều có nêu các chính sách và giải pháp. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều chính sách và giải pháp không được triển khai và cũng chưa làm rõ được mối quan hệ của các chính sách và giải pháp đó với các mục tiêu kinh tế x
 • Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân để phục vụ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016 diễn ra trong cùng một ngày. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử ĐBQH v
 • Hàng năm, Quốc hội có quyền quyết định phân bổ ngân sách và giám sát việc thực thi này. Trong giai đoạn hiện nay, kinh tế và ngân sách của đất nước đang tiềm ẩn những bất ổn đòi hỏi phải có những quyết sách sáng suốt và phù hợp. Với chức năng của mình, các đại biểu Quốc hội chính là những người bấm nút quyết định chính sách tài khóa và cơ chế quản trị tài chính quốc gia.
 • Trong suốt quá trình hoạt động của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan khác thuộc bộ máy giúp việc của Quốc hội đã tích cực triển khai các mặt hoạt động của mình để góp phần thực hiện thành công các chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội.
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK